Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie z wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie z wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr XLVI/307/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie z wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r,  poz. 594), art. 24 ust. 1, 5  i 7  ustawy z dnia 7  czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu Zdroju,

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę określoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków  do urządzeń kanalizacyjnych, będących w administracji Zakładu, zawierające wysokość cen oraz stawek opłąt za wodę i ścieki.

§ 2. Taryfa o której mowa jest taryfą niejednolitą wieloczłonową i zawiera:

1. cenę za odprowadzone ścieki w wysokości:

a) 6,36 zł netto za 1  m3 dla gospodarstw domowych (I Grupa)

b) 6,95 zł netto za 1  m3 dla pozostałych odbiorców (II Grupa)

2. Opłatę abonamentową za odebrane ścieki w wysokości

a) 4,34 zł netto/ odbiorcę/ miesiąc dla gospodarstw domowych (I Grupa)

b) 4,87 zł netto/ odbiorcę/ miesiąc dla pozostałych odbiorców (II Grupa)

3. Cenę za dostarczenie wody w wysokości:

a) 6,59 zł netto za 1  m3 dla gospodarstw domowych (I Grupa)

b) 7,59 zł netto za 1  m3 dla pozostałych odbiorców (II Grupa)

4. Opłatę abonamentową za doprowadzenie wody od odbiorcy

a) 3,99 zł netto/odbiorcę/ miesiąc dla gospodarstw domowych (I Grupa)

b) 4,37 zł netto/odbiorcę/miesiąc dla pozostałych odbiorców (II Grupa)

§ 3. Stawki o których mowa w § 2  ulegają podwyższeniu o obowiązujący podatek VAT.

§ 4. Ustalone taryfy obowiązują od dnia 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

2.  Informację o zatwierdzeniu taryf, o których mowa w §1Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 7  dni od dnia podęjęcia uchwały.