biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

Uchwała Nr XLVI/311/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  i 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6j ust. 1  pkt 1  oraz art. 6k ust. 1  pkt 1  i ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/199/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 1176) wprowadza się następujące zmiany: w § 1  ust. 3  otrzymuje brzmienie: „Ustala się niższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 7,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1  maja 2014 r.