biuletynOchrona środowiskaBUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ Z TRZEMA PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH o długości 992 m OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ SOŁECTWA IWONICZ

BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ Z TRZEMA PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH o długości 992 m OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ SOŁECTWA IWONICZ

WI11. 6731.4.2014                                                            Iwonicz-zdrój 2014.05.21

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/Dz. U. z 2012 roku, poz. 647, ze zmianami/

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku poz.267, z późn. zmianami/

 

z a w i a d a m i a m 

 

że na wniosek Pełnomocnika Gminy Iwonicz-Zdrój P. Roberta Niemczyka  z dniem 21 maja 2014 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne . w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

 

„BUDOWIEODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ  Z  TRZEMA PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH o długości 992 m OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ SOŁECTWA IWONICZ W RAMACH ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W KANALIZACJĘ Z PRZEKROCZENIEM GMNNEJ DROGI PUBLICZNEJ NR 11461R  OZNACZONE JAKO DZIAŁKA Nr 307.”

Odcinek sieci wodociągowej obejmuje działki:

Nr: 191, 197, 201, 208/1, 213, 214/1,214/2, 215, 216, 217, 219/1,219/2, 219/3, 219/4, 241, 307, 348, 353, 362/1, 363/1, 368/1, 370, 374/1, 375, 380, 381/1, 389/1, 392, 393/1, 395/2, 399/1, 399/2, 404/1, 406/2, 410, 412/1, 413, 414, 415, 465, 466, 467, 468, 469 .

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia  zapoznać się z aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektowanej  inwestycji w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 –d – 15.00 w pokoju Nr 204..

 

 

                                                                         Paweł Pernal

                                                                  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój