Strona głównabiuletynOchrona środowiskaBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z 6 PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH o długości 998 m OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ SOŁECTWA LUBATOWA

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z 6 PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH o długości 998 m OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ SOŁECTWA LUBATOWA

WI11. 6731.5.2014                                                               Iwonicz-zdrój 2014.05.21

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/Dz. U. z 2012 roku, poz. 647, ze zmianami/

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku poz.267, z późn. zmianami/

z a w i a d a m i a m 

 

że na wniosek Pełnomocnika Gminy Iwonicz-Zdrój P. Roberta Niemczyka  z dniem 21 maja 2014 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne . w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

 

„BUDOWIEODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ    Z  6  PRZYŁĄCZAMI  DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH o długości 998 m OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ SOŁECTWA LUBATOWA W RAMACH  ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W KANALIZACJĘ SANITARNĄ Z PRZEKROCZENIEM GMNNEJ DROGI PUBLICZNEJ NR 11461R  OZNACZONE JAKO DZIAŁKA Nr 840 i Nr 655/2.”

 

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje  działki:

 

638, 639/2, 655/1, 655/2, 725, 728, 729, 730, 740/1, 741, 758, 840, 848, 849, 850, 852, 854, 857, 860/1, 861/1, 861/2, 862, 863  LUBATOWA

           

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia  zapoznać się z aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektowanej  inwestycji w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 –d – 15.00 w pokoju Nr 204..

 

 

 

 

                                         

 

 

                                                                      Paweł Pernal

                                                          Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój