biuletynOchrona środowiskaBudowa odcinka kanalizacji sanitarnej z sześcioma przyłączami do budynków mieszkalnych

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z sześcioma przyłączami do budynków mieszkalnych

                                                        Iwonicz-Zdrój 2014.06.23

W116731.5.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 roku poz. 647,ze zmianami oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zmianami/

 

z a w i a d a m i a m,

 

 że na wniosek  Pełnomocnika P. Roberta Niemczyka działającego w imieniu Gminy Iwonicz-Zdrój o wydane decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  ”BUDOWIE ODCINKA SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z SZEŚCIOMA   PRZYŁĄCZAMI  DO  BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH o długości 998 metrów OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ SOŁECTWA LUBATOWA  W RAMACH ZAOPATRZENIA  ROLNICTWA W   KANALIZACJĘ Z  PRZEKROCZENIEM  GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ Nr 1146R – OZNACZONEJ  JAKO DZIAŁKI  Nr 840 i Nr 655/2”.

 Odcinek sieci kanalizacyjnej obejmuje działki:

638, 639/2, 655/1, 655/2, 725, 728, 729, 730, 740/1, 741, 758, 840, 848, 849, 850, 852, 854, 857, 860/1, 861/1, 861/2, 862, 863 LUBATOWA   że zostało  zakończone postępowanie administracyjne w sprawie.

 

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się   niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy , zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 204.                                 

 

                                                                                  Wiesław Polek

                                                                              Z-ca Burmistrza Gminy

                                                                                    Iwonicz-Zdrój