Strona głównabiuletynOchrona środowiskaBudowa odcinka kanalizacji sanitarnej

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej

WI11. 6731.3.2014                                                         Iwonicz-Zdrój 2014.06.23

WI11. 6731.4.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 roku poz. 647,ze zmianami oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zmianami/

 

z a w i a d a m i a m,

 

 że na wniosek  Pełnomocnika P. Roberta Niemczyka działającego w imieniu Gminy Iwonicz-Zdrój o wydane decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

I.

BUDOWIE  ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ  Z  TRZEMA PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH o długości 992 m OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ SOŁECTWA IWONICZ W RAMACH ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W KANALIZACJĘ Z PRZEKROCZENIEM GMNNEJ DROGI PUBLICZNEJ NR 11461R  OZNACZONE JAKO DZIAŁKA Nr 307.

II.

BUDOWIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z TRZEMA PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKLANYCH O DŁUGOŚCI 1020 m OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ SOŁECTWA IWONICZ W RAMACH ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ Z PRZEKROCZENIEM GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ NR 11461r OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA Nr 307”.

Odcinek sieci  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obejmuje działki:

Nr: 191, 197, 201, 208/1, 213, 214/1,214/2, 215, 216, 217, 219/1,219/2, 219/3, 219/4, 241, 307, 348, 353, 362/1, 363/1, 368/1, 370, 374/1, 375, 380, 381/1, 389/1, 392, 393/1, 395/2, 399/1, 399/2, 404/1, 406/2, 410, 412/1, 413, 414, 415, 465, 466, 467, 468, 469,

zostało  zakończone postępowanie administracyjne w sprawie.

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się   niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy , zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 204.                                 

 

 

                                                                                  Wiesław Polek

                                                                              Z-ca Burmistrza Gminy

                                                                                    Iwonicz-Zdrój