biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XLV /2014 z dnia 28 marca 2014r.

Protokół Nr XLV /2014 z dnia 28 marca 2014r.

Protokół Nr XLV /2014

Z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
28 marca 2014r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 13.00. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady otworzył obrady XLV sesji. Nieobecni na sesji Pan Stanisław Drozd
i Pan Stanisław Zając.

Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-ca Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik Borowską Sekretarz Gminy, Radnych Rady Miejskiej, Radnych Powiatu Pana Józefa Turka i Pana Marka Bliżyckiego, Pana Wiesława B. planistę Biura Planowania Przestrzennego w Krośnie, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy: Dyrektora GOK, ZGK, oraz mieszkańców Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie

 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,

 3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XLIII i Nr XLIV.

 4. Zatwierdzenie planów pracy Stałych Komisji i Rady Miejskiej na 2014r oraz przyjęcie sprawozdań z działalności Stałych Komisji za 2013r.

 5. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”,

  2. zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

  3. zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022,

  5. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku i w latach następnych,

  6. składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015,

  7. nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,

  8. przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

 6. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 7. Zamknięcie sesji.

 8. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 13 za.

 

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

Pani Sekretarz Gminy przedstawiła informację, nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację, o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy ww okresie. Pan Burmistrz szczegółowo poinformował, o spotkaniach i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Dyskusji na ww temat nie podjęto.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji XLIII i Nr XLIV.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów:

 1. Protokół Nr XLIII z dnia 29 stycznia 2014r. Uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

 2. Protokół Nr XLIV z dnia 6 marca 2014r.Uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

 

Ad. 4

Zatwierdzenie planów pracy Stałych Komisji i Rady Miejskiej na 2014r oraz przyjęcie sprawozdań z działalności Stałych Komisji za 2013r.

 

Przewodniczący Rady odczytał plan pracy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju na 2014r. Na wniosek Radnego Stanisława Krukara w II kwartale wprowadzono temat; „Ocenę realizacji rewitalizacji centrum uzdrowiska Iwonicz-Zdrój”, w głosowaniu 13 za. Innych uwag nie zgłaszano. Rada zatwierdziła plan pracy Rady Miejskiej, w głosowaniu 13 za. Następnie Przewodniczący Rady odczytał plany pracy stałych Komisji Rady oraz sprawozdania
z działalności komisji za 2013r. Pan Szajna Kazimierz Przewodniczący komisji OKZiKF zgłosił poprawkę do planu pracy Komisji, która została wprowadzona. Uwag nie zgłaszano. Plany pracy dla poszczególnych komisji oraz sprawozdania z działalności komisji za ubiegły rok zostały przyjęte w głosowaniu, oddzielnie dla każdej komisji, głosujących 13, za 13. Wymienione dokumenty stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 5 Podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”,

Przed procedowaniem ww projektu uchwały Przewodniczący Rady odczytał pisma, które wpłynęły od Sanatorium „Centrum Promocji Zdrowia Sanvit” i CRR „KRUS” w Iwoniczu-Zdroju pełne obaw w sprawie likwidacji zbiorników wodnych w związku z planowaną inwestycją przez SU „Górnik”, która wymaga zmiany MPZP nr 1 Iwonicz-Zdrój. Dyrektorzy Sanatorów mają obawy, że likwidacja zbiorników wodnych spowoduje zakłócenia w działalności Sanatoriów w zakresie ciągłego zaopatrzenia w wodę. Przewodniczący Rady pytał, czy przeprowadzono rozeznanie w sprawie zaopatrzenia w wodę przed likwidacją zbiorników. Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie ma możliwości, aby zlikwidować zbiorniki przed zabezpieczeniem wody dla potrzeb sanatoriów. Uchwalenie zmiany planu to jedna sprawa a, przebudowa sieci wodociągowej to odrębna sprawa, która wymaga wykonania analizy zapotrzebowania w wodę oraz obliczenia parametrów poboru wody przez Sanatoria. Analizę ma wykonać prof. z Akademii Rolniczej z Krakowa. którą przedstawi w dwóch wersjach, do zaakceptowania jednej wersji, przez Dyrektorów Sanatoriów w celu podjęcia realizacji tego zadania. Radny Kuliga stwierdził, że polityka prowadzona przez Pana Burmistrza powoduje niedomówienia i niepokoje i stąd te pisma od Dyrektorów Sanatoriów, którzy obawiają się, że ich działalność zostanie zakłócona. Następnie radny zgłosił obawy co do utrzymania drogi do Sanatorium KRUS, która nie jest oznaczona w planie, czy zostanie ona zachowana. Planista Pan Bocianowski wyjaśnił, że utrzymanie dróg wewnętrznych nie jest zależne od planu. Plan dopuszcza ustalenie dróg lokalnych. Istotą zmiany planu jest dostosowanie planu do obowiązujących przepisów prawa i pod planowaną inwestycję. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Radna Świstak zgłosiła, wniosek aby nie czytać proponowanego projektu uchwały. Wniosek w glosowaniu jednogłośnie 12 za został przyjęty. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Komisji Uzdrowiskowej przedstawili pozytywną opinię do projektu uchwały. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na wniosek Pana Radnego Kazimierza Kuziemki Pani Sekretarz zgłosiła, że Rada powinna formalnie przegłosować każdą z nieuwzględnionych uwag z osobna wniesioną do zmiany nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicza-Zdroju, Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy, po przerwie wznowił obrady.

Przystąpił do przegłosowania uwag nieuwzględnionych wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP zmiany nr 1 Iwonicza-Zdroju.

Uwaga 1 zgłoszona przez osobę fizyczną – uwaga została nieuwzględniona w głosowaniu głosujących 11, za 11.

Uwaga 2 zgłoszona przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w Iwoniczu-Zdroju –uwaga została nieuwzględniona w głosowaniu głosujących 11, za 11.

Uwaga 3 zgłoszona przez osobę fizyczną – uwaga została nieuwzględniona w głosowaniu głosujących 11, za 10, przeciw 1. Przewodniczący Rady w celu zachowania procedury uchwałodawczej poddał pod głosowanie ponowne przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany nr 1 MPZP Iwonicz-Zdrój . Uchwała została przyjęta w głosowaniu, głosujących 11, za 7, przeciw 3, wstrzy. 1.

 

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.

Radny Stanisław Krukar zwrócił uwagę na zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie 240 687zł, które spowoduje zwiększenie deficytu budżetowego o tą samą kwotę. Pytał również o proponowane wydatki w dziale 851. Pan Skarbnik udzielił wyjaśnienia, poinformował, że wcelu uzupełnienia zmniejszonych dochodów proponuje sięwprowadzenie wolnych środków w kwocie 240 687 złotych. W dziale 851 kwota 65 840 złotych są to środki z opłaty za zezwolenia na sprzedażalkoholu. Zwiększenie planuje sięna podstawie oświadczeńzłożonych przez przedsiębiorców. Sąto środki zwiększające wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Innych uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.

Pan Radny Krukar Stanisław pytał o przekazanie kwoty w wysokości 36 863 zł dla partnera ukraińskiego. Pani Dorota Świstak pytała, czy realizacja projektu partnerskiego z Ukrainą dojdzie do skutku w związku z sytuacją na Ukrainie. Pan Burmistrz wyjaśnił, że w tym terenie na Ukrainie nie ma zagrożenia. Proponuje sięwprowadzenie kwoty 36 863 złpo kursie z dnia 14.03.2014 roku 4,2334 tj 8 707,50 EURO. Jest to kwota dotacji jakągmina Iwonicz-Zdrój otrzyma i musi równieżprzekazaćdla partnera ukraińskiego na realizacjęwspólnego projektu „Spotkanie z kulturąpolsko –ukraińskąw Iwoniczu-Zdroju”.

Pan Kuliga ma obawy co do realizacji takich projektów i zmiany w budżecie powinny być robione odrębną uchwałą. Innych uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 13, za 10, wstrzy. się 3.

 

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 13, za 12, wstrzy. się 1.

 1. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku i w latach następnych,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Wyjaśniono, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Pan Radny Niemczyk Waldemar poinformował o zmianach ustawy o funduszu sołeckim. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

 

 1. składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz komisja Bi F pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wyjaśniono, że podjęcie w/w uchwały jest niezbędne w związku z ze zmianą ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

 1. nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdrój.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji Radny Pan Stanisław Krukar prosił o wyjaśnienie konkretnej zmiany statutu dotyczącej najmu użytkowych pomieszczeń w jakim celu wynajmuje się pomieszczenia użytkowe. Nie wyjaśniono konkretnie w jakim celu są te pomieszczenia wynajmowane. Pan Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę na zapis w statucie, który dot „kierownika GPL ”, a nie „dyrektora”. Pani Sekretarz wyjaśniła, że ustawa mówi o kierowniku przychodni. Z uwagi na brak wyjaśnienia w sprawie wynajmu pomieszczeń, uchwała nie została podjęta, w głosowaniu, głosujących 13, za 0, przeciw 12, wstrzy. się 1.

 1. przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Dyskusja odbyła się na temat taryfy proponowanej w pozostałych miejscowościach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju. Poinformowano, że od 1 maja br woda podrożeje o 0,83 zł dla gospodarstw domowych, dla pozostałych odbiorców o 0,87 zł. Za ścieki cena wzrośnie o 0,03 zł. Ponadto omówiono sprawę przebudowy wodociągu w Iwoniczu-Zdroju, ze względu na duże straty na wodociągu, uszczelnienia sieci kanalizacyjnej i przebudowy zbiorników wodnych. W dyskusji udział wzięli Radni, mieszkańcy, Dyrektor ZGK. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 12, za 10, przeciw 2.

 

Ad. 6. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W sprawach bieżących Gminy Przewodniczący Rady odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej:

 1. Pismo z dnia 12 marca 2014r. Pani Ireny U.R. w sprawie zamiany budynku mieszkalnego na mieszkanie do zaopiniowania przez Komisję Rozwoju Gminy.

 2. Pismo z dnia 24 marca 2014r. „Uzdrowiska Iwonicz” S.A. w sprawie podjętych działań przez Burmistrza Gminy i podjętego apelu przez Radę Miejską na sesji w dniu 6 marca 2014r.

 3. Pismo złożone w dniu dzisiejszym przez Pana Aleksandra Sucha reprezentującego Stowarzyszenie z Lubatówki dot. budowy wiatraków na terenie Gminy Dukla w miejscowości Równe, w odległości 300 m od budynków mieszkalnych w Lubatówce. Z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie i wystosowanie pisma do Burmistrza w Dukli.

Pani Radna Świstak Dorota zgłosiła konieczność uporządkowania zaśmieconych miejsc w lesie na Osiedlu Wschodnim w Iwoniczu-Zdroju. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjął sprawę do realizacji.

Pan Radny Kazimierz Kuziemka prosił o zamontowanie nowych barier ochronnych przy drodze powiatowej w Iwoniczu przy ul. Długiej.

Pan Radny Kuliga pytał o ogłoszenie przetargu na remont przedszkola w Iwoniczu, Pan Z-ca Burmistrza podał terminy remontu Przedszkola w Iwoniczu rozpoczęcie remontu w czerwcu i kontynuacja remontu w czasie wakacji.

Pan Radny Waldemar Niemczyk pytał o stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg w sprawie usunięcia tablicy na krzyżówce w Iwoniczu, o remont chodnika oraz pytał czy będzie obniżona cena za wywóz śmieci i czy muszą być naliczane koszty upomnienia za brak uiszczonej opłaty za śmieci. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, o zajętym stanowisku przez GDD w sprawie usunięcia tablicy – tablica nie przeszkadza w ruchu drogowym, a na remont chodnika nie ma środków. Pan Skarbnik udzielił odpowiedzi w sprawie kosztów upomnienia, które są naliczane zgodnie z przepisami.

Pan Radny Rajmund Boczar zgłosił brak odpowiedzi na pisma skierowane do Pana Burmistrza z dnia 17 i 24 lutego br. Pan Burmistrz poinformował, że sprawdzi, czy była udzielona odpowiedź na wymienione pisma.

Pan Burmistrz przekazał Radnym sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013r.

Ad. 7 Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XLV sesji o godz. 17.45.

Protokołowała D Borek. Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak