Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XLVI/ 2014 z dnia 3 kwietnia 2014r.

Protokół Nr XLVI/ 2014 z dnia 3 kwietnia 2014r.

Protokół Nr XLVI/ 2014

Z obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
3 kwietnia 2014r. w gabinecie Burmistrza w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 7.30 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na sesji Pan Waldemar Niemczyk i Pan Krzysztof Józefowicz. Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady otworzył obrady XLVI sesji.

Powitał obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka
Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Radnych Rady Miejskiej. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie

 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

  2. ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na 2014r.,

  3. zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022,

 3. Zamknięcie sesji.

 

Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie : zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.

Projekt został wprowadzony w pkt 5), w głosowaniu, głosujących 13, za 12, wstrzy. się 1.

Porządek wraz ze zmianą został przyjęty w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

Ad. 2 Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Radna Dorota Świstak stwierdziła, że za późno przekazuje się materiały na sesję w tak ważnych sprawach tj dla niej bulwersujące, wniosek z ZGK wpłynął do urzędu jeszcze w lutym br.

Pan Burmistrz wyjaśnił, procedurę jaka obowiązuje w sprawie analizy kalkulacji taryfy przedstawionej przez ZKG. Przewodniczący Rady zabrał głos w sprawie wysokości stawek za odprowadzanie ścieków i za dostarczanie wody, prosił o zlikwidowanie awarii przy piekarni w Iwoniczu-Zdroju. W dalszej dyskusji poruszono temat wysokiej ceny za wodę, strat wody na wodociągu. W dyskusji wzięli udział Radni Pan Krukar Stanisław, Pan Zając Stanisław. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej poinformował, że przygotuje dla Państwa Radnych informację na temat funkcjonowania ZGK w zakresie świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, w głosowaniu głosujących 13, za 8, przeciw4, wstrzy. się 1 uchwała została podjęta.

 

 1. ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na 2014r.,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Skarbnik Gminy, poinformował, że udziela się dotacji przedmiotowej w formie dopłaty do sprzedawanej wody z wodociągu komunalnego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w wysokości: 0,83 zł brutto do 1  m3 dostarczonej wody dla I grupy taryfowej- gospodarstwa domowe. Dotacja ta wynosić będzie 76 000zł. Innych uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy. Proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 76000 zł. Jest to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Iwoniczu-Zdroju do 1 m3 wody dostarczanej odbiorcom gospodarstwom domowym. Dotacja została ustalona w kwocie 0,83 zl do m3.Środki na jej zabezpieczenie pochodzą z wolnych środków z rozliczenia roku ubiegłego.

Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 43240 zł, plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 119 240 zł oraz plan przychodów z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę 76000 zł. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

 1. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy. Ustala się niższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 7 zł. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 13, za 12, wstrzy. się1.

Ad. 3 Zamkniecie sesji .

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 8.30.

 

Protokołowała D Borek Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak