Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XLVII/323/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

Na podstawieart.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju
uchwala:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Prezesa Zarządu „Uzdrowiska Iwonicz”  S.A. w Iwoniczu-Zdroju na działalność Burmistrza Gminy w Iwoniczu – Zdroju, uznać skargę za bezzasadną z powodów zawartych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak

       


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XLVII/323/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 9  maja 2014 r.

 

Uzasadnienie

 do  Uchwały Nr XLVII/323/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju

 z dnia 9 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w dniu 23 kwietnia 2014r. po zapoznaniu się z pismami Pana Piotra Komornickiego Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. w Iwoniczu-Zdroju na wniosek Przewodniczącego Rady Pana Bogusława Dmytraka z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Pana Pawła Pernala, dotyczącej pisemnej odmowy udostępnienia Zarządowi „Uzdrowiska Iwonicz” SA w Iwoniczu- Zdroju nagrania z obrad z XLIV sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 6 marca 2014r. Komisja stwierdziła, że skarga jest bezzasadna.

 Uzasadnienie:

 Pan Piotr Komornicki Prezes Zarządu „Uzdrowiska Iwonicz” SA w Iwoniczu-Zdroju w dniu 7 marca 2014r. zwrócił się z wnioskiem o przekazanie nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 6 marca 2014r.

 Komisja Rewizyjna mając na uwadze zapisy Regulaminu Obrad Rady Miejskiej zgodnie z którymi, dokumentem rejestrującym przebieg obrad sesji jest protokół, który jest wykładany do publicznego wglądu na 3 dni przed terminem kolejnej sesji w siedzibie Urzędu Gminy. Zapis nagrania na dyktafonie jest tylko materiałem pomocniczym służącym do sporządzenia protokołu z sesji Rady. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że prawo „dostępu” oznacza obowiązek  udostępnienia wszelkich materiałów dokumentujących sesję Rady Gminy w tym kopii nagrań w dostępnej formie o ile w ten sposób dokumentuje się posiedzenia Rady. Natomiast sesje Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju dokumentowane są tylko protokołem. Nagranie nie jest dokumentem wymienionym w Regulaminie obrad Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

 Z wyżej wskazanych przyczyn brak jest podstaw, aby działania Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie objętej pismem Skarżącego uznać za nieprawidłowe, a to oznacza, że nie można uznać skargi za zasadną.

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 Stanisław Zając

                                                                

 Przewodniczący Rady                             

 Bogusław Dmytrak