biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Rozpatrzenie skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwonicz-Zdroju

Rozpatrzenie skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwonicz-Zdroju

Uchwała Nr XLVII.325.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwonicz-Zdroju.

Na podstawieart.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju
uchwala:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Sławomira L. na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iwoniczu-Zdroju, uznać skargę za bezzasadną z powodów zawartych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

Bogusław Dmytrak 

 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XLVII.325.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9  maja 2014 r.

 

Uzasadnienie

do  Uchwały Nr XLVII/325/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju
z dnia 9 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.

 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w dniu 6  maja 2014r. po zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną pismem z dnia 05.05.2014r. w zakresie skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu- Zdroju, w której Pan Sławomir L. skarży się na  termin  płatności faktury nr 62691 za wodę i ścieki, gdzie 14 – dniowy termin został określony na dzień 22 grudnia (niedziela) 2013r.

 Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga ww sprawie jest bezzasadna.

 Uzasadnienie:

Termin płatności ww faktury przypadł na dzień 22 grudnia 2013r.(niedziela), ponieważ zgodnie z paragrafem 17 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wyznaczony w fakturze termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
Jak stanowi art. 115 Kodeksu Cywilnego, jeżeli termin zapłaty przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, to termin zapłaty upływa dnia następnego.

 Z wyżej wskazanych przyczyn brak jest podstaw, aby działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie objętej pismem Skarżącego uznać za nieprawidłowe, a to oznacza, że nie można uznać skargi za zasadną.

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 Stanisław Zając

                                                                                                     

 Przewodniczący Rady

 Bogusław Dmytrak