biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

Uchwała Nr XLVII.314.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), oraz art.18 ust. 2  pkt 6  ustawy z dnia 8  marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594).

Rada Miejska postanawia:

§ 1. W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach, realizowanych w latach 2014 – 2015 przedstawia Załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak


Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 Gminy Iwonicz-Zdrój – zmiany wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dla roku 2014

Dokonano zmiany planu dochodów w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 169 163,67 zł. Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 651 909,78zł przy czym plan ze sprzedaży majątku uległ zmniejszeniu o kwotę 653 726,78 złotych.

Wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 829 660,67 złotych, w tym bieżące o kwotę 806 633,67 zł,a majątkowe o kwotę 23 027 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1  312 406,78 zł, zwiększając równocześnie deficyt budżetu o tą kwotę tj do kwoty ogółem 1  927 905,78 zł