biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015

Uchwała Nr XLVII/319/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015.

Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 20 za ust. 1  w związku z art. 20 zf pkt 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])) oraz art. 6  ust. 3  i 4, art. 8  ust. 3  i 4, art.9 ust. 6  i 7  i art. 16 ust. 2  ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7) uchwala się, co następuje:

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do:

1) przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

2) klas pierwszych w szkołach podstawowych;

3) klas pierwszych w gimnazjach

prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój – wniosek o przyjęcie można składać do wszystkich przedszkoli i szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV.305.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015

       

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.