Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok

Zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr XLVII.320.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy polegającej na wyodrębnieniu z kwoty kosztów ogółem, kosztów majątkowych w wysokości 5  600 złotych.

2. Załącznik Nr 2  do uchwały budżetowej będący planem przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

  

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak

 


Załącznik Nr 2  do  uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały Nr XLVII.320.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 9  maja 2014 r.

Plan Przychodów i Kosztów ZGK na 2014 rok

 Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

 

Stan środków obrotowych na początek roku

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

0,00

 

Stan środków obrotowych na koniec roku

70 200,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

70 200,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

70 200,00

 

Przychody

4 866 400,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 866 400,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

4 866 400,00

 

Koszty

4 796 200,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 796 200,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

4 796 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: koszty bieżące

4 790 600,00 zł

 

 

 

koszty majątkowe

5 600,00 zł