Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza

Uchwała Nr XLVII/324/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

Na podstawie Na podstawieart.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju
uchwala:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Sławomira L. na działalność Burmistrza Gminy w Iwoniczu – Zdroju, uznać skargę za bezzasadną z powodów zawartych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak

 


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XLVII/324/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 9  maja 2014 r.

 

 

Uzasadnienie

do  Uchwały Nr XLVII/324/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju
z dnia 9 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w dniu 6 maja 2014r. po zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój pismem z dnia 05.05.2014r. znak RB 04.1510.3.2014 w zakresie skargi Pana Sławomira L. dotyczącej wydanej decyzji wg skarżącego po terminie zezwalającym wycinkę drzew.

 Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga ww sprawie jest bezzasadna.

 Uzasadnienie:

 Skarżący złożył wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w dniu 24 stycznia 2014r. Sprawa ta została rozstrzygnięta decyzją z dnia 13 marca 2014r. znak WI08.6131.31.2013r. Niniejsza decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 18 marca 2014r. W przedmiotowej sprawie organ wykonawczy wydał decyzję z naruszeniem terminów załatwienia spraw określonym w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego. Późniejsze wydanie decyzji nie uniemożliwiło stronie wycinki drzew w terminie określonym we wniosku ( do 31 marca 2014r). Zgodnie z pkt. 3 ww decyzji wycinka może być wykonana do 31 grudnia 2014r. pod warunkiem, że wycinka w okresie ochronnym (tj.od 1 marca do 15 października) będzie możliwa w przypadku stwierdzenia braku gniazd ptasich na drzewie przeznaczonym do usunięcia.

 Z wyżej wskazanych przyczyn brak jest podstaw, aby działania Burmistrza Gminy w sprawie objętej pismem Skarżącego uznać za nieprawidłowe, a to oznacza, że nie można uznać skargi za zasadną.

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 Stanisław Zając

                                                                  

 Przewodniczący Rady

 Bogusław Dmytrak