biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022

Uchwała Nr XLVIII/327/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594).

Rada Miejska postanawia:

§ 1. W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków w roku 2014 na przedsięwzięciu "Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój" o kwotę 300 000 złotych. Plan wydatków zwiększa się w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dodatkowych, wcześniej nie przewidzianych robót, które nie były ujęte w projekcie budowlanym dotyczących:

a) przebudowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z komorą zasuw i punktami opomiarowania zużycia wody,

b) pielęgnacji istniejącego drzewostanu,

c) wykonania monitoringu

d) wykonania pomieszczenia higieniczno – sanitarnego wraz z przyłączami

Wykaz przedsięwzięć po zmianach, realizowanych w latach 2014 – 2015 przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak


Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 Gminy Iwonicz-Zdrój – zmiany wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dla roku 2014

Dokonano zmiany planu dochodów w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16 160 zł.

Wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 316 160 złotych. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 28 090 zł,a majątkowe zwiększono o kwotę 344 250 zł.

Zwiększono przychody budżetu gminy z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 300 000 złotych. Kwota ta, to również zwiększenia deficytu budżetu na rok 2014.

W związku ze wzrostem zadłużenia o 300 000 złotych dokonano korekty w spłacie rat oraz odsetek z tego tytułu w latach 2015-2022.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych dokonano wyłączenia w spłacie kredytu jaki planuje się zaciągnąć w roku 2014 na częściowe sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

Projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 7.1 Rewitalizacja miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 16 września 2013 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Iwonicz-Zdrój. Dofinansowanie projektu zgodnie z zawartą umową jest na poziomie 85 %.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz – Zdrój.

Przedmiotowe przedsięwzięcie składa się z kilku części zadaniowych:

Rewitalizacja Placu Dietla

Budowa altany GLORIETKA

Zagospodarowanie zieleńca po południowej stronie Starego Pałacu

Zagospodarowanie zieleńca po północnej stronie Starego Pałacu

Zagospodarowanie zieleńca po północnej stronie sanatorium „Pod Jodłą”

Wymiana barier ochronnych

Rewitalizacja Parku Zdrojowego

Rewitalizacja parku leśnego

Rewitalizacja Placu Józefa i Karola Załuskich.

Wzrost kwoty wydatków na przedsięwzięciu „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój” o 300 000 złotych spowodowany jest zmianą jego zakresu.


ZMIANY  ZAKRESU  RZECZOWEGO  ROBÓT  BUDOWLANYCH
DLA  INWESTYCJI

„REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO CENTRUM MIASTA IWONICZ-ZDRÓJ”,

Roboty  budowlane  „Rewitalizacja  zabytkowego  centrum  miasta  Iwonicz-Zdrój” prowadzone  są  na  podstawie  decyzji  pozwolenia  na  budowę  nr  113/11 z dnia  18.02.2011 r.  znak: AB.75.7351-2-78/10  wydanej  przez  Starostę  Krośnieńskiego.

Wykonawcą  robót  jest  Krośnieńskie  Przedsiębiorstwo  Budowlane w Krośnie  SA, 38-400  Krosno, ul. Lewakowskiego 25 na  podstawie  podpisanej  umowy  nr  WI01/12/03/2014 z dnia  19.03.2014 r.  wyłonionego w trybie postępowania  przetargu  nieograniczonego.

W  wyniku  prowadzonych  robót  stwierdzono  konieczność  wykonania  nieprzewidzianych  robót, które  to nie były  ujęte w projekcie  budowlanym. Dotyczy  to:

a) przebudowy  odcinka  sieci  wodociągowej  oraz  kanalizacji  sanitarnej  wraz z komorą  zasuw i punktami  opomiarowania  zużycia  wody,

b) pielęgnacji  istniejącego  drzewostanu

c) wykonania  monitoringu

d) wykonaniu  pomieszczenia  higieniczno – sanitarnego  wraz z przyłączami

Ad a)  przebudowa odcinka  sieci  wodociągowej  oraz  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  polegać  będzie   na:

– wymianie  istniejących  rur  wodociągowych  zaopatrujących w wodę  mieszkańców  budynków  mieszkalnych i budynków  usługowo – sanatoryjnych  wraz z przyłączami,

– przebudowy  komory  zasuw  na  komorę  żelbetową  wraz z wyposażeniem  będącej  elementem  składowym  sieci  wodociągowej,

– wymianie istniejących rur kanalizacji sanitarnej od budynku sanatoryjnego „Stare Łazienki”

Projektowana  przebudowa  wodociągu  prowadzona  będzie  od  punktu  „A” zlokalizowanego  przy  ul. Teodora  Torosiewicza  zlokalizowanego  na  działce o nr  ewid. 1263 do  punktu  „B”  na  działce  1306/3  przy  ul. Naftowa.

Przebudowa  sieci  wodociągowej  na  całym  odcinku  polegać  będzie  na  wykonaniu  wodociągu z rur  PE o połączeniach  zgrzewanych o średnicy  fi110 w miejscu  wodociągu  istniejącego z rur  stalowych i żeliwnych. Istniejące  przyłącza  wodociągowe  do  budynków  wykonane  zostaną z rur  PE o połączeniach  skręcanych o średnicach  fi 32 oraz  fi 80 w miejsce  starych  rur  stalowych.

Przebudowa  komory  zasuw  polegać  będzie  na wykonaniu w miejscu  istniejącej  komory  nowej  żelbetowej  komory  umożliwiającej  zamontowanie  układu  zasuw  wraz z opomiarowaniem  na  głównej  sieci  wodociągowej  oraz  przyłączach  do  budynku  Stare  Łazienki  oraz  nowo  wykonywanej  fontanny.

Projektowana  przebudowa  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  prowadzona  będzie  od  punktu   istniejącej  studzienki  rewizyjnej  Sist  przy  budynku  Stare  Łazienki  do  studzienki  rewizyjnej  usytuowanej  na  nowym  ciągu  kanalizacyjnym.

Przebudowa  przyłącza kanalizacji  sanitarnej  polegać  będzie  na  wykonaniu  kolektora z rur  PVC średnicy  fi200 o połączeniach  kielichowych w miejsce  istniejącego  kolektora z betonowych  rur  fi400  łączonych  czołowo i wpiętego  do  kanalizacji  deszczowej.

Istniejąca  sieć  wodociągowa  oraz  kanalizacja  sanitarna w centrum  miejscowości  Iwonicz-Zdrój  budowana  była w latach  sześćdziesiątych  ubiegłego  wieku  jako  uzbrojenie  istniejących  budynków  zlokalizowanych  przy  Placu  Dietla. Istniejąca  sieć  wodociągowa  wykonana  jest z rur  stalowych i żeliwnych. Ich  stan  techniczny w chwili  obecnej  wymaga  pilnej  wymiany  ze  względu  na  liczne  awarie, które  pojawiły  się w ostatnim okresie czasu, ze względu na  wystąpienie  obciążenia  statycznego i dynamicznego w związku z trwającymi  pracami  rewitalizacji  centrum  zabytkowego  miasta  Iwonicz-Zdrój.

        Również  odcinek  sieci  kanalizacji  sanitarnej  podczas  prowadzonych  robót  ziemnych  wykazuje  przecieki  ścieków  do  gruntu  jak  również  infiltracje  wód  gruntowych  do  istniejących  rur  betonowych  łączonych  czołowo  bez  żadnych  zabezpieczeń.

Ad b)  pielęgnacji  istniejącego  drzewostanu

Wskazanie rodzaju niezbędnych zabiegów, którym powinny być poddane drzewa różnych gatunków i o różnej średnicy pni tj. cięcia techniczne (np. wyznaczenie tzw. skrajni ciągów pieszych stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia oraz ruch drogowego rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie dróg).

Pielęgnacja istniejącego drzewostanu polegać ma na:

– opracowaniu  dokumentacji (ekspertyzy dendrologicznej drzewostanu) wraz z projektem dosadzeń roślinnych niezbędnej do przeprowadzenia przetargu na wycinkę oraz pielęgnację istniejącego drzewostanu  na działkach nr 1264 (północna i południowa  strona  „Starego  Pałacu”), 1261/1  (na  północ  od  hotelu  „Pod  Jodłą”), 1320/23  (północna  część działki  przy  ul. Naftowej), 1306/3 (południowo-zachodnia część działki wzdłuż  ul. Naftowej) oraz nowych dosadzeń w zakresie:

·  udokumentowania przeglądu drzew (zdjęcia, opinie, wnioski, zalecenia)

· szczegółowej inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewów rosnących na wskazanym terenie w formie tabeli z opisem,

· określeniu gatunków drzew i krzewów, dokonanie pomiaru ich podstawowych parametrów dendrologicznych (pierśnice, tj. obwody pni zmierzone na wys. 1,3 m od ziemi, średnice koron oraz wysokości drzew)

· ocenie i opisaniu stanu zdrowotnego – oddzielnie dla każdego zinwentaryzowanego drzewa

· naniesieniu lokalizacji drzew i krzewów na mapę sytuacyjno-wysokościową

· wskazaniu drzew do usunięcia w oparciu o obowiązujące kryteria merytoryczne i prawne;

· wskazaniu podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych dla drzew, które takich zabiegów wymagają;

· przedstawieniu propozycji ewentualnych nasadzeń zastępczych (o ile zajdzie taka potrzeba);

· sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w zakresie dotyczącym najważniejszych elementów przedstawionych w operacie

· uzgodnienie wniosku z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków o wydanie decyzji na wycinkę drzew i zezwolenia na zabiegi pielęgnacyjne poprawiające stan drzew.

– wykonaniu  prac  pielęgnacyjnych , wycinki  drzew i krzewów  oraz  nowych  nasadzeń  drzew w zakresie:

· cięcia sanitarnego w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, polegające  na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych lub połamanych,

· cięcia  korygującego  zmierzające  niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniem,

· cięcia  prześwietlającego mające na celu rozluźnienie zbyt zagęszczonej korony dla poprawy warunków życia drzewa

Ad c) wykonanie monitoringu

Wykonanie  monitoringu  umożliwi  zabezpieczenia w przyszłości  przed  wandalizmem i zniszczeniem  całego  terenu w centrum  miasta. Prowadzone  obecnie  roboty  ziemne  umożliwiają  położenie  kanalizacji  do  monitoringu, a tym  samym  zmniejszają  koszty  wykonania  monitoringu. W przyszłości  wykonanie  tego typu  robót  pociągałoby  dokonania  częściowej  rozbiórki  położonej  nawierzchni, a tym  samym  podraża  koszty  całego  zadania. Wykonanie  monitoringu  opartego  na  kablach  światłowodowych  zapewnia  niezawodność  pracy  systemu,  poprawia  jakość  monitorowania  oraz  obniża  koszty  eksploatacji  kamer.

Ad d) wykonanie pomieszczenia sanitarno – higienicznego

Wykonanie pomieszczenia sanitarno – higienicznego wynika z §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2012, poz. 452). Rozporządzenie to określa wymagania, jakim powinny odpowiadać zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, dlatego też dla spełnienia tych wymagać zadanie Gminy jest konieczność wykonania pomieszczenia sanitarno – higienicznego w parku uzdrowiskowym. Dla wykonanie pomieszczenia konieczne jest również wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego i energetycznego. Wykonanie tych przyłączy w okresie późniejszym pociąga za sobą dodatkowe koszty dotyczące rozbiórki z odtworzeniem nawierzchni oraz innych urządzeń wykonywanych na obecnym etapie realizacji całego zadania rewitalizacji.

Na podstawie w/w ustawy, parki i ścieżki ruchome powinny spełniać m.in. warunki określone w Rozporządzeniu.