Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2013

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2013

Uchwała Nr XLIX/329/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 9 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 594 ze zm. ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Po zapoznaniu się z :

1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2013r.,

2. sprawozdaniem finansowym,

3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Gminy z wykonania budżetu za rok 2013,

4. informacją o stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój,

5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Pernalowi Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój
z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2013.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.