biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażanie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty

Wyrażanie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty

Uchwała Nr XLVII/318/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 9  lit. a)  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zmianami), art. 37 ust. 2  pkt 1  w związku z art. 34 ust. 1  pkt. 3  oraz art. 68 ust. 1  pkt. 7  i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst. Dz.U. z 2014 r. poz.518)

Rada Miejska w Iwoniczu Zdroju
u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu Nr 31 wraz z udziałem wynoszącym 1/45 część w prawie własności gruntu oznaczonego Nr działki 1170 o pow. 499 m2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Piwarskiego 20 w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój , dla którego prawo własności ujawnione jest w Księdze Wieczystej Nr KS1K/00031908/4.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 75 % od ustalonej przez Biegłego Rzeczoznawcę Majątkowego ceny lokalu Nr 31 wraz z ceną udziału w prawie własności gruntu.

§ 3. Sprzedaż nieruchomości określonej w § 1  uchwały nastąpi w drodze bezprzetargowej a udzielenie bonifikaty nastąpi w trybie art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku ,poz. 518).

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak