Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZmiana zarządzenia numer 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zmiana zarządzenia numer 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 009.K.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia numer 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie przepisów art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.330 z późn. zm.), i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)zarządza się co następuje:

§ 1. W instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, zmienionego zarządzeniem numer 019.K.2013 z dnia 8 listopada 2013 r., § 9 pkt 2B ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) „§9 pkt 2B ppkt 4. Ponadto dokonywana jest kontrola operacji gospodarczej określonej w dokumencie księgowym pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych. Kontroli dokonuje pracownik Wydziału Zarządzania na stanowisku do spraw zamówień publicznych a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez Dyrektora Wydziału Zarządzania. W razie nie wyznaczenia innej osoby przez Dyrektora dokumenty podpisuje Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona. Dokonanie kontroli dokumentuje się pieczęcią o treści: Wydatek został poniesiony zgodnie z art. … ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.).Na dowód kontroli stawia datę i podpis na pieczątce.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.