Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2013r

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2013r

Uchwała Nr XLIX/328/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 9 czerwca 2014 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Iwonicz-Zdrój za 2013r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2013r.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogloszeń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.