Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Iwonicz-Zdrój

Powołanie Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 044.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz §4 ust. 1 Regulaminu udzielania dotacji celowych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/279/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje,

§ 1. Powołuje Komisję do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Iwonicz-Zdrój w składzie:

1. Wojciech Klimkiewicz – Referent w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

2. Andrzej Kaleta  – Inspektor w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.