Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola

Zarządzenie Nr 055.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 9 czerwca 2014 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i 1318.) i art. 36 a ust. 1 i ust. 14, w związku z art. 5 c pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])), po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu – Zdroju, a także po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

z a r z ą d z a m,
co następuje:

§ 1. Przedłuża się Pani Krystynie Włodarczyk okres powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu – Zdroju na kolejny okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku.