biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 057.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 254 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, oraz po dokonaniu oceny wyników finansowych jednostki

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznaję Panu Bogdanowi Tomasiewiczowi Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju nagrodę roczną w wysokości 7 000,00 zł. brutto (słownie: siedem tysięcy złotych).

§ 2. Nagroda zostanie wypłacona ze środków budżetowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.