Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie kryteriów rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju

Ustalenie kryteriów rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 048.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju dla którego organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 uart. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 5 a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust.1 pkt 3 i art. 14 ust. 3 i 3 a w związku z art. 20 c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju:

1. Zameldowanie  na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój – 5 punktów

2. Dziecko sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 4 punkty

3. Dziecko pięcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 4 punkty

4. Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów, pracujących w wymiarze pełnego etatu – 3 punkty

5. Dziecko posiadające rodzeństwo w danym przedszkolu – 3 punkty

6. Kryteria, o których mowa w ust. 1 uwzględnia się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.