biuletynOchrona środowiskaDecyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

WI11. 6731.3.2014                                                         Iwonicz-Zdrój 2014.07.08

WI11. 6731.4.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 roku poz. 647,ze zmianami oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zmianami/

 

z a w i a d a m i a m,

 

 że na wniosek  Pełnomocnika P. Roberta Niemczyka działającego w imieniu Gminy Iwonicz-Zdrój – dnia 08 lipca 2-014 roku  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój wydał decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na :

I.

BUDOWIE  ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ  Z  TRZEMA PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH o długości 992 m OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ SOŁECTWA IWONICZ W RAMACH ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W KANALIZACJĘ Z PRZEKROCZENIEM GMNNEJ DROGI PUBLICZNEJ NR 11461R  OZNACZONE JAKO DZIAŁKA Nr 307.

II.

BUDOWIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z TRZEMA PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKLANYCH O DŁUGOŚCI 1020 m OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ SOŁECTWA IWONICZ W RAMACH ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ Z PRZEKROCZENIEM GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ NR 11461r OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA Nr 307”.

Odcinek sieci  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obejmuje działki:

Nr: 191, 197, 201, 208/1, 213, 214/1,214/2, 215, 216, 217, 219/1,219/2, 219/3, 219/4, 241, 307, 348, 353, 362/1, 363/1, 368/1, 370, 374/1, 375, 380, 381/1, 389/1, 392, 393/1, 395/2, 399/1, 399/2, 404/1, 406/2, 410, 412/1, 413, 414, 415, 465, 466, 467, 468, 469 w Iwoniczu.

 

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się   niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 do 15,00.

 

Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni licząc 14 dni od upływu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości   – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-zdrój.                             

 

 

                                                                      Wiesław Polek

                                                                  Z-ca Burmistrza Gminy

                                                                      Iwonicz-Zdrój