Strona głównabiuletynOchrona środowiskaDecyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

W116731.5.2014                                                               Iwonicz-Zdrój 2014.07.08

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 roku poz. 647,ze zmianami oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zmianami/

 

z a w i a d a m i a m,

 

 że na wniosek  Pełnomocnika P. Roberta Niemczyka działającego w imieniu Gminy Iwonicz-Zdrój  – dnia 08 lipca 2014 roku Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój wydał  decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na  ”BUDOWIE ODCINKA SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z SZEŚCIOMA   PRZYŁĄCZAMI  DO  BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH o długości 998 metrów OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ SOŁECTWA  LUBATOWA  W RAMACH ZAOPATRZENIA  ROLNICTWA W   KANALIZACJĘ Z  PRZEKROCZENIEM  GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ Nr 1146R – OZNACZONEJ  JAKO DZIAŁKI  Nr 840 i Nr 655/2”.

 Odcinek sieci kanalizacyjnej obejmuje działki:

638, 639/2, 655/1, 655/2, 725, 728, 729, 730, 740/1, 741, 758, 840, 848, 849, 850, 852, 854, 857, 860/1, 861/1, 861/2, 862, 863 LUBATOWA.

 

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się   niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią decyzji Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28  w pokoju Nr 204  od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc 14 dni od upływu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości- do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem   Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.                          

 

                                                                                      Wiesław Polek

                                                                                  Z-za Burmistrza Gminy

                                                                                      Iwonicz-Zdrój