biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji egzaminacyjnej

Powołanie komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 067.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013r.,poz.594 ze zm.) oraz art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2014r.,poz. 191)

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
zarządza, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla ks. Artura Jaronia – nauczyciela kontraktowego Gimnazjum Publicznego w Lubatowej ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:

1. Pan Paweł Pernal – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój jako przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego

2. Pan Witold Wyskiel – przedstawiciel organu sprawującego nadzór

pedagogiczny

3. Ks. Tomasz Węgrzyński – ekspert w zakresie teologii

4. Pani Renata Kubit – ekspert w zakresie pedagogiki

5. Pan Jerzy Sroka – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Lubatowej

§ 2. Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje Pan Paweł Pernal – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy całości dokumentacji egzaminacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.