Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamipierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwoniczu, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 1385

pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwoniczu, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 1385

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

Ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości  położonej w Iwoniczu, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój  oznaczonej   numerem ewidencyjnym  Nr  1385 .

Przetarg odbędzie się dnia 02 października  2014 roku  o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

 

Opis nieruchomości:

 Działka Nr 1385 o pow. 0.85 ha  położona w Iwoniczu, prawo własności na  rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój ujawnione w Księdze Wieczystej Nr   KS1K/00064385/1.

Działka położona jest poza obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój stanowi teren rolny klasa gruntu R III a, R IV.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 13 330,00  zł /trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści  złotych /.

Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy  do 30 września 2015 roku.   

Wadium w wysokości 10 % wartości wymienionej nieruchomości należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia  26 września 2014 roku   lub na konto ulokowane w PBS Filia Iwonicz-Zdrój Nr 10 8642 1041 2006 4003 4117 0001.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

                                                                                   Paweł Pernal

                                                                    Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój