Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUdzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu

Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu

Zarządzenie Nr 070.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i 1318.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Udzielam Pani Małgorzacie Jakubowicz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu pełnomocnictwa oraz upoważniam ją do wykonywania czynności zwykłego zarządu, obejmującego działalność statutową Szkoły Podstawowej im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu.

2. Pełnomocnictwa udziela się na czas sprawowania funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu, na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku.