biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWyznaczenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r – „Wyprawka szkolna”

Wyznaczenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r – „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie Nr 072.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r – „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z dnia 31.07.2014, poz. 1024).

zarządzam,  co następuje :

§ 1. W roku szkolnym 2014/2015 ustalam termin składania  wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r – „Wyprawka szkolna” do dyrektorów szkół położonych na terenie gminy  do dnia 05.09.2014r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół i gimnazjów , dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz dyrektorom szkół prowadzonych przez inne podmioty na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .