Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOpracowanie planu obrony cywilnej gminy

Opracowanie planu obrony cywilnej gminy

Zarządzenie Nr 071.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie opracowania planu obrony cywilnej gminy

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony (Dz.U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) i § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz.850) oraz Zarządzenia Nr 21/2012 Starosty Krośnieńskiego – szefa obrony cywilnej powiatu z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin, zarządza się, co następuje:

§ 1. Plan obrony cywilnej opracowuje się na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,w celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej.

§ 2. Plan obrony cywilnej, przed zatwierdzeniem, wymaga uzgodnienia z nadrzędnym organem obrony cywilnej oraz innymi organami i podmiotami, tylko w części ich dotyczącej.

§ 3. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego spraw obronnych, wojskowych, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.