biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014 – 2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014 – 2022

Zarządzenie Nr 079.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2014 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

 

 

 

 Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal


Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 Gminy Iwonicz-Zdrój – zmiany wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dla roku 2014

Dokonano zmiany planu dochodów w tym: zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 49 777 zł plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie. Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 49 777 zł

Wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 49 777 złotych. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 49 777 zł ,a majątkowe nie uległy zmianie.

Załącznik 1

Załącznik 2