biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoPrzystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014”

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 1/2014”

Iwonicz-Zdrój, 2014.09.09.

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

 

o przystąpieniu do sporządzenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „IWONICZ 1/2014”.

 

            Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647 z póź. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

 o podjęciu przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Uchwały Nr XLVII.321.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ 1/2014”.

           

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 i pkt. 14 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1235), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ 1/2014”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wnioski należy składać w siedzibie w Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, w terminie do  8 października 2014 roku..

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                         Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                                                  Paweł Pernal