Strona głównabiuletynStudium GminyPrzystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

Iwonicz-Zdrój, 2014.09.09

 

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA  GMINY  IWONICZ-ZDRÓJ

 

o przystąpieniu do sporządzenia

 zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

 

  Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647 z póź. zm.)

 

z a w i ad a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju

 

Uchwały Nr XLVII/322/2014 z dnia 9 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój.

           

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 i pkt. 14 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w  Iwoniczu-Zdroju pokój Nr 204. Wnioski należy składać na piśmie i kierować na adres  Urzędu Gminy  w Iwoniczu-Zdroju, w Biurze Obsługi Mieszkańca 38-440 Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

Wnioski należy składać w terminie  do 08 października 2014 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenienieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                               Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                                                          Paweł Pernal