Strona głównabiuletynGospodarka odpadamiInformacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

INFORMACJE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z WYMOGAMI ART.3 UST.2, PKT 9) USTAWY Z DNIA 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Z 2012r., poz.391).

I. INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY IWONICZ-ZDRÓJ.

Lp.

Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko

Oznaczenie siedziby i adres podmiotu

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Utylizacyjno-Transportowe “MAL-EKO”- Grzegorz Malinowski

38-430 MIEJSCE PIASTOWE

Rogi 52a

Odpady segregowane i zmieszane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

2

TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.

33-100 TARNÓW

ul. Krakowska 46

Zakład Krosno ul. Lotników 6

Odpady segregowane i zmieszane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

3

REMONDIS KROeko Sp. Z o.o.

38-400 KROSNO

ul. Fredry 1

Odpady segregowane i zmieszane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

4

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

38-440 Iwonicz-Zdrój ul. Zdrojowa 122

Odpady segregowane i zmieszane powstałe w wyniku utrzymania czystości i porządku nieruchomości niezamieszkałych

5

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Tarnowiec 143

38-204 TARNOWIEC

Odpady segregowane i zmieszane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

6

Usługowy Zakład Transportowy Anatol Klatka

Świerzowa Polska ul. Szkolna 47

38-457 ZRĘCIN

Odpady segregowane i zmieszane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

7

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANSPRZĘT”

Czesław Grządziel

Zabłotce

38-500 SANOK

Odpady segregowane i zmieszane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

8

ELEKTRO Bogusław Bargieł

ul. Manierskiego 39A

38-460 Jedlicze

Odpady elektryczne i elektroniczne

 

  1. INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY IWONICZ-ZDRÓJ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.

     

    Odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są zagospodarowywane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie ul. Białobrzeska 108.

 

  1. POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ IWONICZ-ZDRÓJ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE NIE DZIAŁAJĄ NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z GMINĄ I NIE ŚWIADCZĄ TAKIEJ USŁUGI W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI.

 

 

Wyszczególnienie

Poziomy odzysku i redukcji odpadów komunalnych w roku 2013

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów segregowanych (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło)

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Gmina Iwonicz-Zdrój

25,50%

0,00%

33,60%

 

 

 

Wyszczególnienie

Poziomy odzysku i redukcji odpadów komunalnych w roku 2014

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów segregowanych (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło)

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Gmina Iwonicz-Zdrój

31,00%

72,50%

42,60%

 

 

  1. INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY IWONICZ-ZDRÓJ.

 

Firma, oznaczenie siedziby i adres

Adres punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Godziny przyjmowania odpadów

1. Gmina Iwonicz-Zdrój

38-440 Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28

Iwonicz-Zdrój ul. Zdrojowa 122

700 do 1500 w dni robocze

700 do 1300 w wolne soboty

2. Apteka Egida Magdalena Kostka, Grzegorz Kostka

Besko ul. Bieszczadzka 11

Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 9

830 do 1900 w dni robocze

830 do 1330 w wolne soboty

3. Apteka Prywatna Elżbieta Ciuba Iwonicz ul. Floriańska 1a

Iwonicz- ul. Floriańska 1a

800 do 1600 w dni robocze

900 do 1400 w wolne soboty

4. Apteka Prywatna Zofia Dobaj Lubatówka 33

Lubatowa 291a – Dom Ludowy

800 do 1800 w dni robocze

800 do 1300 w wolne soboty

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej GPL w Iwoniczu-Zdroju ul. Ks. Jana Rąba 4

Ośrodek Zdrowia w Lubatówce – Dom Ludowy Lubatówka 98

800 do 1500 – poniedziałek, wtorek, środa I piątek

1100 do 1800 – czwartek

Uwagi:

1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 122 prowadzi zbiórkę następujących frakcji: odpady budowlane i rozbiórkowe, opony samochodowe, odpady zielone i wielkogabarytowe, popiół z palenisk domowych opalanych paliwem stałym.

2. Punkty od poz.2 do poz.5 prowadzą zbiórkę przeterminowanych leków.

3. Odpady segregowane jak: szkło, plastik, papier, folia, metale kolorowe, można dodatkowo dowozić do pojemników na odpady segregowane, rozstawionych na terenie całej gminy.

 

  1. INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY IWONICZ-ZDRÓJ.

 

Na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój nie utworzono punktu do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka „elektrośmieci” prowadzona jest w sposób mobilny przez podmiot: ELEKTRO Bogusław Bargieł z/s w Jedliczu ul. Manierskiego. Odpady elektrośmieci są odbierane bezpośrednio od wytwórcy, na telefoniczne zgłoszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju lub biurach sołtysów w poszczególnych sołectwach.