biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XLIX/2014 z dnia 9 czerwca 2014r.

Protokół Nr XLIX/2014 z dnia 9 czerwca 2014r.

Protokół   Nr XLIX/2014

z obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 9 czerwca 2014r. w sali narad budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu – Zdroju w godz. 13.00. do 17.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XLIX sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki do protokołu. Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji: Panów Burmistrzów Pawła Pernala i Wiesława Polka, Panią Elżbietę Cygan Radcę Prawnego Urzędu Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Radnych Rady Miejskiej oraz Powiatu Krośnieńskiego, dyrektora ZGK, dyrektora GOPS w Iwoniczu-Zdroju oraz mieszkańców Gminy.

Przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie

2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

3. Przyjęcie protokołu Nr XLV i XLVI z sesji Rady Miejskiej.

4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2013r.,

  1. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu

Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2013 r.

3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

 

Następnie p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu : głosujących 15, za 15.

Ad. 2

Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

W związku z nieobecnością Pani Sekretarz informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz o wydanych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym zostanie przedstawiona na następnej sesji. Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze informacje na temat wydarzeń, które odbyły się od ostatniej sesji. W trakcie dyskusji Pan Stanisław Krukar zapytał o sprawę działania LGD KRAINA NAFTY. Burmistrz wyjaśnił, że LGD jest grupą zajmującą się pozyskiwaniem środków unijnych. Organizacja skupia 5 gmin. Z Gminy Iwonicz-Zdrój 2 osoby są w Radzie i 1 w Zarządzie. Środki pozyskane do tej pory zostały rozdysponowane. Gmina Iwonicz-Zdrój otrzymała w ramach działania LGD środki finansowe na zakup strojów strażackich, na remont sali Domu Ludowego w Iwoniczu, na projekt modernizacji świetlicy w Lubatowej oraz mikroprojekt – elewacja kościoła w Lubatowej. Burmistrz zasugerował, że można zaprosić Zarząd LGD aby przedstawił informację z realizowanych przedsięwzięć. Pan Krukar poprosił o taką informację. Pan Stanisław Drozd jest w posiadaniu takiej informacji i udostępni ją Panu Krukarowi.

Ad. 3.

Przyjęcie protokołu Nr XLV i XLVI z sesji Rady Miejskiej.

Nie zgłoszono uwag do protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej, został on przyjęty w głosowaniu, głosujących 15, za 14, wstrzymał się 1. Również do protokołu z XLVI sesji nie było uwag, przyjęty został w głosowaniu : głosujących 15, za 15.

 

Ad. 4.

Podejmowanie uchwał w sprawie :

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 i sprawozdania z

wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2013r.

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania

budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2013.,

3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Rada Miejska rozpatrzyła i zapoznała się z :

a)sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2013r., uchwalonego uchwałą Nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie budżetu Gminy na 2013r.,

b)sprawozdaniem finansowym gminy za 2013r.,

c)informacją o stanie mienia komunalnego Gminy,

d)przedstawionymi przez Skarbnika Gminy opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z wykonania budżetu gminy za 2013 r. oraz z dnia 22 maja 2014r., Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Iwonicz-Zdrój o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013r.

e) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 21 maja 2014 r. do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju o udzielenie p. Pawłowi Pernalowi Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój absolutorium z tyt. wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2013 rok, przedstawionym przez p. Stanisława Zająca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Po dyskusji, która odbyła się nad wykonaniem budżetu za 2013 rok  Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za 2013r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013r. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 15, za 9, przeciw 0, wstrzymało się 6, uchwała została podjęta.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2013 i poddał go pod głosowanie. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania: głosujących 15, za 10, przeciw 2, wstrzymało się 3.

P. Burmistrz przedstawił prezentację multimedialną dokonującą porównań dochodów i wydatków Gminy, otrzymanych subwencji, liczby mieszkańców, grup wiekowych, migracji miejscowej ludności, liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy oraz środków wydatkowanych na inwestycje w latach 2008 – 2013.

Na początku dyskusji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013r p. Burmistrz poinformował, że rok 2013 był bardzo trudny ze względu na brak pieniędzy. Inwestycje rozpoczęte w poprzedniej kadencji są nadal realizowane. Obecnie główny nacisk na rozwój inwestycyjny położono na Iwonicz-Zdrój. Problemem była sprawa zakończenia kanalizacji. Rozwiązania jakich użyto w celu zamknięcia zadania: dodatkowe opłaty, zastosowanie odpowiednich mechanizmów finansowych, stały się wzorem przejmowanym przez inne jednostki.

Pan Przewodniczący stwierdził, że społeczeństwo iwonickie jest niezadowolone ponieważ pozostało jeszcze wiele dróg nie wyremontowanych, również Dom Ludowy oczekuje na dalszy remont. W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że decyzje inwestycyjne to dokonywanie trudnych wyborów, zwłaszcza gdy brakuje pieniędzy. Stara się jednak aby podejmowane inwestycje procentowały dla całej Gminy.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zarządził 10 minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy p. Łukasz Bień przedstawił informację o pozytywnej opinii Komisji w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. W tej sprawie głos zabrał również p. Alfred Jezierzański zainteresowany wydzierżawieniem tej nieruchomości. Stwierdził, że na razie nie ma innej możliwości prawnej korzystania z gruntu stanowiącego własność Gminy, na którym stoi budynek będący jego własnością. Nie zgłaszano uwag i uchwała została podjęta w głosowaniu : głosujących 14, za 14.

 

Ad. 5.

Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Na początku p. Stanisław Krukar oraz p. Dorota Świstak wyjaśnili swoje stanowisko podczas głosowania przy absolutorium. Stwierdzili, że do osoby burmistrza nie mają zastrzeżeń jednak wyrazili opinię mieszkańców, których reprezentują. Zarzucili brak konsekwencji przy realizacji zamierzeń oraz przeciąganie terminów. Burmistrz podziękował radnym za udzielenie absolutorium. Wyjaśnił, że przesunięcia terminów przy realizacji zadań to nie zła wola urzędników ale procedury prawne, których nie można obejść. Następnie głos zabrał p. A. Jezierzański, który stwierdził, że podczas drugiej kadencji Rady Miasta zrobiono więcej niż w poprzednich. Są rozpoczęte inwestycje drogowe, obraz Gminy się zmienił. Są krytyczne opinie ale pod kątem tego, że te rozpoczęte zadania należałoby dokończyć. Potwierdził, że główny nacisk inwestycyjny położony jest na Iwonicz-Zdrój, jednak gdy te inwestycje zostaną ukończone to wówczas będzie można inwestować w pozostałych miejscowościach Gminy. Jako mieszkaniec Iwonicza-Zdroju jest zadowolony z działań podejmowanych przez Burmistrza i Radę Miejską.

Radny Andrzej Kuliga zapytał na jakim etapie jest przygotowanie remontu Przedszkola w Iwoniczu. Zapytał czy prace remontowe rozpoczną się w lipcu i czy dzieci będą mogły uczęszczać do Przedszkola. Odpowiedzi udzielił zastępca burmistrza p. Wiesław Polek. Poinformował, że projekt został złożony w Starostwie Powiatowym w Krośnie i czeka na wydanie pozwolenia. Jeżeli nie będzie problemu z dokumentacją to okres oczekiwania na wydanie pozwolenia powinien być krótszy niż 1 miesiąc. Na korzyść przemawia również fakt, że nie jest tu wymagane uzyskanie zgody sąsiadów. Z uwagi na to, że zakres robót jest szeroki, są problemy z SANEPID-em nie ma szans aby remont zakończył się w okresie VII-VIII. Na pewno przesunie sie na wrzesień. Rozmawiał na ten temat z p. dyrektor Przedszkola. W 70 % prace będą prowadzone wewnątrz budynku. Z zewnątrz prace będą dotyczyły podjazdu, traktu jezdnego, elewacji oraz przebudowy na tyłach budynku. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze kosztorysów. Radny A. Kuliga zapytał, czy Gmina ma jakiś lokal zastępczy. Pan W. Polek odpowiedział, że tak. W Zespole Szkół w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Szkolnej są wolne pomieszczenia i były na ten temat toczone rozmowy z dyr. K. Twarogiem . Są już wstępne ustalenia.

Radna p. Dorota Świstak wyraziła swą bardzo pozytywną opinię na temat wyjazdu Chóru Cantate do Tokaju. Zapytała również czy to prawda, że Gmina ma zapłacić p. Frycowi 50 tys. zł tytułem odszkodowania za lokale biurowe nad sklepem Jedynką. Odpowiedzi udzieliła p. Radca E. Cygan. Poinformowała, że p. Fryc wytoczył powództwo Gminie i określił swoje żądania na 7 tys. zł. Postępowanie dowodowe dopiero się rozpocznie. Jest wyznaczony termin oględzin. Powództwo jest o przywrócenie stanu poprzedniego. Biegły po dokonaniu oględzin oszacuje koszty.

P. radny powiatu Józef Turek zapytał kiedy rozpocznie sie remont Przychodni w Lubatowej. Rada sołecka w Lubatowej podjęła decyzję aby wykonać remont i podnieść czynsz wynajmującym pomieszczenia. W budżecie na ten cel jest zabezpieczone 140 tys. zł. Zapytał również czy zgłoszono do remontu drogi po ulewach, czy będą naprawiane drogi po zimie oraz drogi dojazdowe do pól. Zaproponował, aby powołać komisję i dokonać oględzin w terenie.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Paweł Pernal. Poinformował, że w sprawie remontu Ośrodka Zdrowia w Lubatowej jest przygotowany program funkcjonalno- użytkowy. Kwota nie przekracza 30 tys. zł i wykonanie ma się odbyć według naszych procedur. Program nie jest jeszcze uchwalony. Remontu raczej nie da się wykonać w tym roku.

Pan Burmistrz Wiesław Polek udzielił odpowiedzi na pytanie w sprawie remontu dróg. Powiedział, że nie było w tym roku szkód powodziowych na drogach i nie dokonano takiego zgłoszenia. Remonty pozimowe dróg rozpoczną się po rozstrzygnięciu przetargów. Będą to remonty cząstkowe. Jeżeli istnieje potrzeba użycia koparki w celu poprawienia rowów przydrożnych to jak najbardziej tak, po uzgodnieniu z dyr. ZGK, ale dotyczy to tylko dróg gminnych.

Pan sołtys W. Niemczyk zapytał o prace przy budowie ogrodzenia wokół starego cmentarza w Iwoniczu oraz o ujęcie wody na tym cmentarzu. Zaproponował aby brama wjazdowa na nowy cmentarz w Iwoniczu była zamykana a klucze były w kilku wyznaczonych miejscach.

Odpowiedzi udzielił p. Burmistrz W. Polek. Potwierdził, że jest realizowane zadanie ogrodzenia cmentarza w takiej samej technologii jak poprzednio. Natomiast ujęcie wody nie było uwzględnione w planie robót. Są prowadzone rozmowy z właścicielami działek sąsiednich w sprawie przeznaczenia ich pod parking z tyłu cmentarza.

Przetarg na drogi ma się rozstrzygnąć do 15 czerwca. Prowadzone są rozmowy z Zakładem Energetycznym w sprawie budowy oświetlenia przy ulicy Zadwór i Ogrodowej.

Radny p. S. Zając poruszył sprawę przystanków w Gminie. Burmistrz P. Pernal poinformował, że przyjęto strategię wyburzania starych i budowania w to miejsce nowych

przystanków. Są prowadzone rozmowy z firmą STALKUT z propozycją 3,5 tys. zł za 1 punkt. Jeżeli rozmowy zakończą się sukcesem to wymianie podlega 19 punktów. Gdy będzie określony jakiś wzór, będzie zwołane spotkanie z sołtysami. 

Radny p. St. Krukar zapytał o terminy realizacji robót przy rewitalizacji Iwonicza-Zdroju, czy nie są przesunięte.

Burmistrz P. Pernal powiedział, że prace idą w dobrym tempie. Prace są realizowane w kilku sektorach jednocześnie. Do końca czerwca jest planowane zakończenie robót na Placu Dietla. Niewielkie opóźnienie prac było wynikiem wymiany sieci i instalacji. Lampy z placu Dietla są demontowane, ich właścicielem jest Rejon Energetyczny. Kostka brukowa jest demontowana i na bieżąco zagospodarowana aby nie było problemów z jej składowaniem.

Radny Powiatu p. St. Kenar przedstawił jakie prace zostały wykonane przez powiat na terenie Gminy. Wykoszono pobocza, zdemontowano betonowe barierki a w to miejsce zamówiono bariery metalowe biało-czerwone. Ogłoszono przetarg na wykonanie chodnika w Lubatówce. Do końca czerwca ma być kosztorys na wykonanie chodnika w Lubatowej.

Radna p. D. Świstak zapytała o możliwość zwiększenia liczby ławek przy Amfiteatrze, np. o te zdemontowane z Placu Dietla.

Burmistrz P.Pernal odpowiedział, że ok. 20 ławek z terenu Iwonicza-Zdroju zostało skradzionych, ławki znajdujące się w okolicy Placu Dietla będą przenoszone pod Amfiteatr.

Pan St. Kenar zapytał, czy sanatoria i uzdrowisko deklarują pomoc przy rewitalizacji.

Burmistrz P. Pernal odpowiedział, że jest raczej niemożliwe aby sanatoria czy uzdrowisko uczestniczyli w rewitalizacji. Może w późniejszym okresie będzie możliwość aby w jakiś sposób się włączyły, np. w modernizację ścieżek spacerowych.

Radny Powiatu p. Bliżycki zapytał czy kostkę demontowana z Placu Dietla można by przeznaczyć na drogę w stronę Bełkotki. Burmistrz Pernal odpowiedział, że to zbyt duży koszt. Jest to ok. 800 m. Koszt remontu tej drogi bez kostki kształtuje się w granicach 40 tys. zł, natomiast z kostką ok. 45 tys. zł. Są propozycje aby wykorzystać tę kostkę przy boisku Orlik lub poprawić parking i drogę przy Urzędzie Gminy.

Przewodniczący B. Dmytrak zapytał czy koszenie trawy przy I bloku na ul. Piwarskiego należy do ZGK. Burmistrz Pernal odpowiedział, że w tym zakresie są już ustalenia z mieszkańcami.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że chce napisać pismo do przewodniczącego Rady Gminy Dukla w sprawie wiatraków. Będzie starał się ich przekonać, że budowa wiatraków w Równem czy w Lubatówce będzie naruszać przepisy o zachowaniu odległości 3 km od zabudowań.

Radny p. Ł. Bień zapytał o budowę wodociągu w Lubatowej.

Burmistrz W. Polek poinformował, że Gmina Miejsce Piastowe będzie składała wniosek na magistralę wodociągową, która ma być podciągnięta do granic Lubatówki. Następnie trzeba będzie dojść do porozumienia z Gminą Dukla. Szacunkowy koszt to 7 mln zł. Partycypacja w kosztach tej inwestycji odbyłaby się po 1/3 w kosztach własnych.

Na tym zakończono dyskusję.

 

Ad. 6 Przewodniczący Rady zamknął obrady XLIX Sesji o godzinie 17.00.

 

 

Protokołowała                                                                 Przewodniczący Rady

 

Maria Rajchel                                                                     Bogusław Dmytrak