Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.” Pielęgnacja istniejącej zieleni w obrębie działek nr ewid. 1264, 1261/1, 1320/23, 1306/3 w centrum miejscowości Iwonicz-Zdrój na terenie wpisanym do rejestru zabytków” w ramach projektu pn. ” Rew

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.” Pielęgnacja istniejącej zieleni w obrębie działek nr ewid. 1264, 1261/1, 1320/23, 1306/3 w centrum miejscowości Iwonicz-Zdrój na terenie wpisanym do rejestru zabytków” w ramach projektu pn. ” Rew

Zarządzenie Nr 090.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn." Pielęgnacja istniejącej zieleni w obrębie działek nr ewid. 1264, 1261/1, 1320/23, 1306/3 w centrum miejscowości Iwonicz-Zdrój na terenie wpisanym do rejestru zabytków" w ramach projektu pn. " Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój."

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn." Pielęgnacja istniejącej zieleni w obrębie działek nr ewid. 1264, 1261/1, 1320/23, 1306/3 w centrum miejscowości Iwonicz-Zdrój na terenie wpisanym do rejestru zabytków" w ramach projektu pn. " Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój", w składzie:

1. Robert Niemczyk – przewodniczący komisji

2. Janusz Guzik – inspektor nadzoru inwestorskiego

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.