Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr LI/ 2014 z dnia 14 sierpnia 2014r.

Protokół Nr LI/ 2014 z dnia 14 sierpnia 2014r.

Protokół Nr LI/ 2014

Z obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
14 sierpnia 2014r. w gabinecie Burmistrza Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 8.00 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na sesji Pan Stanisław Krukar, Pan Andrzej Kuliga, Pan Waldemar Niemczyk

i Pan Jan Zając. Przewodniczący Rady otworzył obrady LI sesji.

Powitał obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka
Z-cę Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej.

Następnie przedstawił porządek obrad:

  1. Otwarcie

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

  3. Zamknięcie sesji.

Uwag nie zgłaszano. Porządek został przyjęty w głosowaniu, głosujących 11, za 11.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. Poinformował, że wcelu realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej” z zakresu „Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.,konieczne jest zabezpieczenie środków, przez zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie do kwoty 318 451,00 zł. Środki te zostaną zrefundowane dopiero w 2015 roku, które uwzględni się w projekcie budżetu Gminy na 2015r. Natomiast ich wydatkowanie musi nastąpić w roku 2014.

Pani Dorota Świstak ww. sprawie poinformowała, że jest pełna obaw o budżet gminy
w związku z propozycją zaciągnięcia kolejnego kredytu, czy gmina da rady to wszystko wytrzymać?. Pytała, dlaczego w takim szybkim tempie podejmujemy tą uchwałę.

Pan Burmistrz poinformował, że to zadanie zaplanowane było w budżecie gminy na 2014r. Informację w sprawie przyznania dofinasowania od Marszałka Województwa otrzymaliśmy 11 sierpnia i w związku z tym konieczne jest podjęcie tej uchwały w celu prawidłowego wykorzystania pomocy ze środków Unii Europejskiej na realizację tego zadania. Sprawy są zaawansowane i będziemy robić wszystko, aby zamknąć budżet i zrealizować ten projekt.

Pan Wiesław Polek Z-ca Burmistrza podkreślił, że są to trudne sprawy. Jest szansa pozyskania środków z PROW, ale brakuje nam tych środków. Proponował rozważyć jeszcze drugi wariant tj. poszukać środków w budżecie gminy bez zaciągania pożyczki, omówił zadania, z których można by było przesunąć środki w budżecie Gminy na 2014r.

Przewodniczący Rady omówił zadania, które są w realizacji jak remont przedszkola rewitalizacja, podkreślił, że w tym roku należy zabezpieczyć środki na ogrzewanie szkół i na zmianę planu w związku z rozbudową szpitala „Excelsior”.

Radny Stanisław Drozd stwierdził, że w tych wszystkich zadach, zapomniano o Lubatówce, a jest pilna sprawa wymiany pieca w domu ludowym.

Pan Burmistrz poinformował, że wie o tej sprawie, uważa, że lepiej złożyć wniosek o dofinansowanie i wykonać kompleksowy remont domu ludowego w Lubatówce.

Pan Stanisław Zając potwierdził potrzebę wykonania świetlicy w remizie OSP dla młodzieży z Lubatowej.

Pan Z-ca Burmistrza podkreślił, że nikt nie zaprzecza potrzeby wykonania tej inwestycji w Lubatowej, ale chodzi o to czy dalej zadłużać gminę, czy poszukać środków w budżecie gminy. Warto się nad tym zastanowić.

Na tym dyskusję zakończono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania, głosujących 11, za 8, przeciw 2, wstrzy. się 1 uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 9.30.

Protokołowała DB Przewodniczący Rady Bogusław Dmytrak