biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr LII/ 2014 z dnia 21 sierpnia 2014r.

Protokół Nr LII/ 2014 z dnia 21 sierpnia 2014r.

Protokół Nr LII/ 2014

Z obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
21 sierpnia 2014r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 8.30 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na sesji Pan Kazimierz Kuziemka. Przewodniczący Rady otworzył obrady LII sesji.

Powitał obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka
Z-cę Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Panią Annę Malik-Borowską Sekretarz Gminy Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy oraz mieszkańców Gminy licznie zgromadzonych na sesji.

Następnie przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie

 2. Podjęcie uchwały w sprawie:

  1. zmian w uchwale budżetowej na 2014r.

  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022.

  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

  4. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa,

  5. zmiany uchwały nr XXIV/191/2012 z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie podziału gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.

 3. Zamkniecie sesji.

Do porządku obrad radny Stanisław Krukar zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt 5) W sprawie zmiany uchwały nr XXIV/191/2012 z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie podziału gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym. Pan Radny Kazimierz Szajna zadał pytanie, czy Komisarz Wyborczy może dokonać zmiany dot. liczby radnych wybieranych w danych okręgach. Wyjaśnień w sprawie zmiany uchwały udzieliła Pani Sekretarz. Poinformowała, że w terminie 3 miesięcy przed wyborami można dokonać weryfikacji danych określonych w przedmiotowej uchwale. Komisarz może dokonać zmiany ww. uchwale lub zostawić tak jak jest. Pani Radna Dorota Świstak zgłosiła uwagę dot. procedowania tak ważnej uchwały na sesji zwołanej w trybie przyśpieszonym, uważa że powinna być uchwalana w trybie normalnym. Pani sekretarz wyjaśniła ww sprawę i przyjęła uwagę Pani Radnej jako zasadną w kwestii procedowania. Pan Burmistrz poinformował o ustaleniu liczby radnych w danych okręgach na terenie Gminy zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego. Analiza liczby mieszkańców została dokonana na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z art. 373 § 2 Kodeksu wyborczego oraz na dzień 30 czerwca 2014 r. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z póź.zm.). Wyniki analizy doprowadziły do wniosku, że zachodzi konieczność zmiany liczby mandatów w poszczególnych jednostkach oraz granic okręgów wyborczych. W mieście Iwonicz-Zdrój liczba mandatów w przeliczeniu na normy przedstawicielstwa wyniosła 2, 49 , natomiast w Lubatowej wyniosła 4, 91 – 4,92 mandatów. I dlatego wystąpiłem z propozycją zmiany ww uchwały. Mieszkańcy prosili o podanie informacji dotyczącej granic i numerów poszczególnych okręgów wyborczych zaznaczonych na mapie. Pan Krukar uważa żeby w Iwoniczu-Zdroju ze względu na Uzdrowisko pozostawić 3 mandaty radnych. Pan Burmistrz podkreślił, że wszyscy radni w liczbie 15 są wybierani w gminie uzdrowiskowej Iwonicz-Zdrój. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 8, przeciw 6, wniosek został wykreślony. Porządek został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 8, przeciw 6.

 

Ad. 1 Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014r. Pan Skarbik poinformował, że proponuje się zwiększenie przychodów z tyt. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Objętego PROW w ramach planowanego deficytu budżetu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie – w kwocie 318 451 zł, Gmina ponosi wyłącznie koszty przy zaciągnięciu tej pożyczki w wysokości ok. 1500 zł oraz dokonuje się zmiany limitów wydatków i dochodów na zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój” wynikających z aneksu umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

Pan Burmistrz poinformował, że wszystkie 4 projekty dotyczą omawianych inwestycji. W związku z zawartym aneksem do umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój” dokonano zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków wynikających z zapisów tego aneksu. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 295 956,02 zł natomiast zwiększono dochody majątkowe o kwotę 318 451 zł – jest to kwota refundacji jaką gmina powinna otrzymać w roku 2015 z tytułu realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej”.

W dyskusji udział wzięli Radny Pan Krukar Stanisław, Pan Kuliga Andrzej, Pan Szajna Kazimierz, Pani Radna Dorota Świstak, Przewodniczący Rady, Pan Waldemar Niemczyk.
W dyskusji omawiano sprawy związane z wykonywanymi inwestycjami z rewitalizacją centrum Uzdrowiska, zadłużeniem Gminy, wskaźnikami finansowymi Gminy, z wysokością podatków na przyszły rok, pytano, czy w przyszłym roku będą możliwości finansowe na zadania inwestycyjne. Pan Skarbnik udzielił odpowiedzi na temat zaciąganych kredytów w celu zamknięcia budżetu w 2014 w związku z wykonaniem planowanych inwestycji tj planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1 555 000 zł w tym m.in. na finansowanie przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój” ujętego w wieloletniej prognozie finansowej gminy – w kwocie 880 000 zł oraz pożyczki  na zadanie „Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Objętego PROW w ramach planowanego deficytu budżetu – pożyczka na wyprzedzające finansowanie – w kwocie 318 451 zł.

Pan Burmistrz poinformował, że na kolejnej sesji przedstawi informacje na temat sytuacji finansowej Gminy, uważa że obecna sytuacja finansowa gminy jest dobra. Po dyskusji Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 10, przeciw 1, wstrzy. się 2.

 

 1. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 13, za 9, wstrzy. się 4.

 

 1. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto
w głosowaniu, głosujących 13, za 9, wstrzy. się 4.

 

 1. W sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto
w głosowaniu, głosujących 13, za 10, wstrzy. się 3.

 

Przewodniczący Rady z uwagi na obecność mieszkańców Gminy przystąpił do omawiania spraw bieżących Gminy.

Przypomniał Radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych na koniec kadencji Rady w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2014r.

Pan Burmistrz przekazał informację w sprawie:

– rozstrzygniętego przetargu przez firmę z Gdańska w sprawie wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Iwonicz 1/ 2014,

– remontu drogi Turkówka,

– remontu przedszkola gminnego w Iwoniczu,

– organizacji dowozu dzieci z przedszkola z Iwonicza do Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju.

Mieszkańcy Iwonicza-Zdroju poruszyli sprawy estetyki miasta, wykonywanej rewitalizacji centrum Uzdrowiska, pytano czy są planowane do wykonania zadania: regulacja potoku Iwonka, remont drogi do Bełkotki , wykonanie drogi do amfiteatru.

Mieszkaniec Iwonicza-Zdroju zgłosił uwagi dotyczące braku zgody Burmistrza na udostępnienie świetlicy dla młodzieży w Iwoniczu-Zdroju w remizie OSP, działalności Klubu IKN „Górnik” bez Zarządu, braku środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Iwoniczu-Zdroju. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na powyższe sprawy.

Pan Radny Powiatu M. Bliżycki podkreślił, że fatalnie działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, nie dba o szczegóły, są miejsca nieuporządkowane, które ogromnie szpecą – tj dojazd do Urzędu Gminy, rozwalający się płot przy budynku Lutnia, nieuporządkowany teren wokół basenu, uszkodzona droga do Bełkotki – to wszytko powinien wykonać dobrze działający zakład gospodarki komunalnej.

 

Prot. D.Borek Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak