biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XLVII /2014 z dnia 9 maja 2014r.

Protokół Nr XLVII /2014 z dnia 9 maja 2014r.

Protokół Nr XLVII /2014

Z obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
9 maja 2014r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 13.00. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady otworzył obrady XLVII sesji. Nieobecni na sesji Pan Niemczyk Waldemar i Pani Dorota Świstak.

Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-ca Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Radnych Rady Miejskiej, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy: Dyrektora GOK, ZGK, oraz mieszkańców Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie

 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022,

  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

  6. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty,

  7. nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,

  8. składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych
   i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015,

 4. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 5. Zamknięcie sesji.

Burmistrz wnioskował o wprowadzenie następujących projektów uchwal w sprawie:

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

 2. przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,

 3. przystąpienia do sporządzenia MPZP „Iwonicz1/2014”,

 4. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,

 5. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,

 6. rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad ww projektów uchwał. W wyniku głosowania poszczególne projekty zostały wprowadzone do porządku obrad jednogłośnie 13 za, w kolejności od punktu 9) do 14). Porządek obrad ze zmianami został wprowadzony jednogłośnie 13 za.

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami:

Pan Burmistrz przedstawił informację, nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację, o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy ww. okresie. Następnie poinformował, o spotkaniach i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww. okresie. Dyskusji na ww. temat nie podjęto.

Ad. 3 . Podejmowanie uchwał w sprawie:

Przewodniczący Rady z uwagi na obecność Dyrektora GPL w Iwoniczu-Zdroju za zgodą Rady 13 za przystąpił do procedowania projektu uchwały w sprawie :

 1. nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. W związku z przyjętym wnioskiem (13 za) Pana Radnego Drozda, Przewodniczący Rady nie czytał treści Statutu GPL w Iwoniczu-Zdroju. Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pan Dyrektor GPL poinformował, że zmiana statutu dot. wynajmu pomieszczeń dla świadczeń specjalistycznych. Pan Radny Boczar pytał czy gabinet USG funkcjonuje – Pan Tomasiewicz odpowiedział, że nie ma gabinetu USG w GPL. Pan Burmistrz prosił o wprowadzenie autopoprawek dot. prawidłowej numeracji zapisów w statucie. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 13, za 13.

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pan radny Stanisław Krukar pytał w sprawie podwyżki, kogo będzie obejmować.

Burmistrz udzielił odpowiedzi – podwyżka będzie udzielona w wysokości 5 % dla pracowników Urzędu Gminy, GOPS – u i GOK –u. Uzupełnienie kwoty na wynagrodzenia proponuje się z wolnych środków pochodzących z rozliczenia roku 2013. Pan Krukar pytał, czy są rozdysponowane już wszystkie wolne środki. Pan Skarbnik poinformował, że na dzisiejszej sesji zostały rozdysponowane. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta Głosujących 13, za 11, wstrz. 2.

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 13, za 11, wstrz. 2.

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Wymieniona działka w projekcie uchwały jest działką rolną, sprzedaż nastąpi w trybie przetargu. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 13, za 13.

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Szajna prosił o wyjaśnienie opinii prawnej w przedmiotowej sprawie. Pan Burmistrz prosił Pana Jezierzańskiego o przedstawienie przedmiotowej sprawy.

Pan Jezierzański poinformował, że jest zainteresowany wykupem tej nieruchomości, którą dzierżawi od 1993r. Na tej działce wybudował budynek służący do prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość tej nieruchomości obecnie wynosi 468 000 zł, bez wartości działki. Zebranie mieszkańców Iwonicza-Zdroju w sprawie sprzedaży tej nieruchomości wydało pozytywną opinię. Odnośnie powództwa Załuskich o zwrot działek, Pan Jezierzański podkreślił, że sprawa ta toczy się od 20 lat –opinia prawna w przedmiotowej sprawie sporządzona przez radcę prawną o obecnej sytuacji prawnej jest prawidłowa. Minister Skarbu mimo toczących się spraw o zwrot nieruchomości dla Załuskich sprzedał nasze Uzdrowisko, a prawo obowiązuje wszystkich. Jeżeli kupi tą nieruchomość to będzie miał sprawę z Załuskimi, a nie Gmina. Prosił o podjęcie ww. uchwały.

Pan Burmistrz przedstawił sprawę sprzedaży tej nieruchomości w trybie bezprzetargowych, a pozostałych działek w trybie przetargu.

Pan Krukar podkreślił, że opinia prawna służy Panu Burmistrzowi do podjęcia decyzji. Po dyskusji Przewodniczący Rady poinformował, że nie zgadza się z podjęciem tej uchwały oraz z wydaną pozytywną opinią komisji mimo opinii Radcy w przedmiotowej sprawie. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 13, za 10, przeciw 1, wstrz. się 2.

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 13, za 10, przeciw 1, wstrz. się 2.

 

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 75 % od ustalonej przez Biegłego Rzeczoznawcę Majątkowego ceny tego lokalu wraz z ceną udziału w prawie własności gruntu. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 13, za 12, wstrzy. się 1.

 1. składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych
  i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 13, za 13.

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 12, za 12.

 

 1. przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Gminy.W związku z przystąpieniem do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego IWONICZ 1/2014 zachodzi konieczność dokonania równoczesnej zmiany obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 12, za 12.

 1. przystąpienia do sporządzenia MPZP „Iwonicz1/2014”,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśniono, że po dokładnej analizie zapisów obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 1” należy stwierdzić, że opracowany w 1997 roku na starych przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan nie spełnia wymogów nowej ustawy, która obowiązuje od 2003 roku. Wymogi te dotyczą w szczególności zapisów w części tekstowej planu oraz oznaczeń w części graficznej. W celu ujednolicenia zapisów planu dla całej miejscowości Iwonicz proponuje się uchwalenie jednego miejscowego planu wraz z jednolitym tekstem z równoczesnym uchyleniem dotychczas obowiązujących pozostałych 5 planów miejscowych.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Z-ca Burmistrza wyjaśnił możliwość dokonania zmiany planu obowiązującego. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 12, za 12.

 

 1. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Po rozpatrzeniu skargi Prezesa Zarządu „Uzdrowiska Iwonicz” S.A. W Iwoniczu-Zdroju na działalność Burmistrza Gminy w Iwoniczu – Zdroju, uznać skargę za bezzasadną z powodów zawartych w uzasadnieniu do uchwały. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 12, za 12.

 

 1. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Po rozpatrzeniu skargi Pana Sławomira L. na działalność Burmistrza Gminy w Iwoniczu – Zdroju, uznać skargę za bezzasadną z powodów zawartych w uzasadnieniu do uchwały. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 12, za 11, wstrzy. się 1.

 

 1. rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Po rozpatrzeniu skargi Pana Sławomira L. na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, uznać skargę za bezzasadną z powodów zawartych w uzasadnieniu do uchwały. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 12, za 12.

 

Ad. 4. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Przewodniczący Rady odczytał pisma skierowane do Rady Miejskiej:

 1. Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego – dot. stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/300/2014 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 MPZP „Iwonicz-Zdrój”.

 2. Pismo dyrektora ZGK w Iwoniczu-Zdroju nt. informacji o działalności zakładu,

 3. Pismo do Burmistrza w Dukli w sprawie farmy wiatrowej w gminie Dukla,

 4. Prośba o pomoc finansowa dla dziecka.

Następnie Radny Pan Szajna Kazimierz zgłosił wniosek o dofinansowanie wydania książki nt. Parafii Iwonicz.

Radny Pan Andrzej Kuliga prosił o interwencję w sprawie nieodpowiedniego zachowania młodzieży z OHP w Iwoniczu,

Radny Rajmund Boczar prosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na pisma: dot. opłat za wynajem pomieszczeń, w sprawie remontu ul. Denisa, Ponadto pytał czy wpływa opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków.

Ponadto poruszono sprawy; remontu dróg w Iwoniczu-Zdroju: Al. Jana Pawła II, ul Denisa, Sehkiniego, Kwiatowej, remontu chodnika przy ul. Floriańskiej, projektu na budowę chodnika w Lubatowej, wywozu azbestu, wycinki zadrzewienia przy drogach powiatowych,

Odpowiedzi na powyższe zagadnienia udzielił Pan Paweł Pernal Burmistrz Gminy i Pan Wiesław Polek Z-ca Burmistrza Gminy.

 

Ad. 5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 16.30.

Protokołowała Danuta B. Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak