Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XLVIII/ 2014 z dnia 30 maja 2014r.

Protokół Nr XLVIII/ 2014 z dnia 30 maja 2014r.

Protokół Nr XLVIII/ 2014

Z obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
30 maja 2014r. w gabinecie Burmistrza w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 7.30 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na sesji Pan Rajmund Boczar i Pan Krzysztof Józefowicz. Po czym Przewodniczący Rady otworzył obrady XLVIII sesji.

Powitał obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka
Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Radnych Rady Miejskiej. Następnie przedstawił porządek obrad:

  1. Otwarcie

  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1. Zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

    2. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022,

  3. Zamkniecie sesji.

Uwag do porządku obrad nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. W wyniku głosowania porządek został przyjęty 12 za.

Ad. 2 Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz i Pan Skarbnik Gminy. Pan Burmistrz poinformował, że wzrost kwoty wydatków na przedsięwzięciu „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój” o 300 000 złotych spowodowany jest zmianą jego zakresu.

Pan Skarbnik wyjaśnił zmianę WPF Gminy www zakresie.W związku ze wzrostem zadłużenia o 300 000 złotych dokonano korekty w spłacie rat oraz odsetek z tego tytułu w latach 2015-2022. Wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 316 160 złotych. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 28 090 zł, a majątkowe zwiększono o kwotę 344 250 zł.

Zwiększono przychody budżetu gminy z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 300 000 złotych. Kwota ta, również zwiększa deficyt budżetu na rok 2014.

 

Następnie Pan Burmistrz wyjaśnił, że w wyniku prowadzonych robót przy rewitalizacji Centrum Uzdrowiska, stwierdzono konieczność wykonania nieprzewidzianych robót, które nie były ujęte w projekcie budowlanym. Dotyczy to:

a) przebudowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z komorą zasuw i punktami opomiarowania zużycia wód. Istniejąca sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w centrum miejscowości Iwonicz-Zdrój budowana była w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wykonana jest z rur stalowych i żeliwnych. Ich stan techniczny w chwili obecnej wymaga pilnej wymiany ze względu na liczne awarie, które pojawiły się w ostatnim okresie czasu, ze względu na wystąpienie obciążenia statycznego i dynamicznego w związku z trwającymi pracami rewitalizacji centrum zabytkowego miasta Iwonicz-Zdrój.

 

b) pielęgnacji istniejącego drzewostanu. Polegać będzie na wskazaniu rodzaju niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, którym powinny być poddane drzewa różnych gatunków i o różnej średnicy pni tj. cięcia techniczne (np. wyznaczenie tzw. skrajni ciągów pieszych stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia oraz ruch drogowego rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie dróg).

 

c) wykonania monitoringu. Wykonanie monitoringu umożliwi zabezpieczenia w przyszłości przed wandalizmem i zniszczeniem całego terenu w centrum miasta. Prowadzone obecnie roboty ziemne umożliwiają położenie kanalizacji do monitoringu, a tym samym zmniejszają koszty wykonania monitoringu. W przyszłości wykonanie tego typu robót pociągałoby dokonania częściowej rozbiórki położonej nawierzchni,

 

d) wykonaniu pomieszczenia higieniczno – sanitarnego wraz z przyłączami. Wykonanie pomieszczenia sanitarno – higienicznego wynika z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Dla spełnienia tych wymagać zadaniem Gminy jest konieczność wykonania pomieszczenia sanitarno – higienicznego w parku uzdrowiskowym. Konieczne jest wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego
i energetycznego. Wykonanie tych przyłączy w okresie późniejszym pociąga za sobą dodatkowe koszty dotyczące rozbiórki z odtworzeniem nawierzchni oraz innych urządzeń wykonywanych na obecnym etapie realizacji całego zadania rewitalizacji.

Pani Dorota Świstak stwierdziła, że mówiliśmy przed podjęciem tego zadania, że mogą pojawić się dodatkowe roboty i wciąż zwiększamy zadłużenie Gminy. Podkreśliła, że ma obawy, czy nasza gmina to wytrzyma.

Przewodniczący Rady podkreślił, że przed podjęciem uchwały w sprawie rewitalizacji mówiono o ryzyku finansowym i że nie będzie można wziąć kredytu. Pytał czy obecnie możemy zaciągnąć ten kredyt?. Stwierdził, ze inwestujemy dalej tylko w Iwonicz-Zdrój.

Pan Burmistrz poinformował, że kredyt możemy włączyć do wydatków na rewitalizację. Natomiast zwiększenie zadłużenia w związku z tym kredytem nie wpłynie na współczynniki finansowe.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 13, za 9, 4 przeciw.

 

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz i Pan Skarbnik Gminy. Zmiany WPF dot. wprowadzonych zmian finansowych do uchwały budżetowej na 2014r, w związku z prowadzoną inwestycją. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 13, za 9, 4 przeciw.

Ad. 2 Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 8.30.

Prot. Danuta B. Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak