Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie stawki czynszu dzierżawnego

Ustalenie stawki czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 088.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku poz. 594, z późn. zmianami) Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego za dzierżawę działek Nr 839/2 oraz Nr 839/4 stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój położonych w Iwoniczu-Zdroju w wysokości 0.25 zł /netto/ za 1m 2 powierzchni miesięcznie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.