biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na udzielenie zabiezpieczenia w formie weksla in blanco

Wyrażenie zgody na udzielenie zabiezpieczenia w formie weksla in blanco

Uchwała Nr LI/334/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabiezpieczenia w formie weksla in blanco.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885). 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 
u c h w a l a, co następuje : 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie zabezpieczenia w 2014 r. w kwocie 318 245 zł przez Gminę Iwonicz-Zdrój prawidłowego wykorzystania pomocy na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa remizy  Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej ” z zakresu Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. 

2. Zabezpieczenie zostanie udzielone w formie weksla niezupełnego (in blanco) oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej, co do zasad wypełnienia weksla na sumę całkowitego zobowiązania wynikającego z umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu. 

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Gminy w tym z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przewidzianych w budżetach gminy w okresie 7 lat od dnia przyznania pomocy. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.