biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zarzą

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zarzą

Zarządzenie Nr 093.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 114 z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z póź.zm)

            z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Na obszarze Gminy Iwonicz – Zdrój wyznaczam następujące miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

1. Tablica ogłoszeń w miejscowości Iwonicz-Zdrój :

– przy: Al. Słonecznej, ul. Zdrojowej, ul. Kazurów, Placu Wojciecha Oczki.

2. Tablice ogłoszeń w miejscowości Iwonicz:

– przy przystanku: „Góra", "Ispak",   "Sklep" , "Dół”, "Krzyżówki, "Młyn„.

3. Tablice ogłoszeń w miejscowości Lubatowa:

– przy przystanku: „Nawsie”, "Sklep",  ”Szkoła", "Śliwówka", "Góra„

4. Tablice ogłoszeń w miejscowości Lubatówka:

– obok Delikatesów Centrum, przy przystanku „Dół", obok Remizy OSP, obok Kościoła, przy przystanku ”Sklep", przy przystanku "Solarnia".

§ 2. Wykaz określony w § 1 zostanie podany do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.