biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Remont ścianki czołowej przepustu położonego na działce nr ewid. 302 w m. Lubatowa”.

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Remont ścianki czołowej przepustu położonego na działce nr ewid. 302 w m. Lubatowa”.

Znak sprawy: WZ08.271.03.25.2014                                Iwonicz-Zdrój, dnia 17.10.2014 r.

 

Gmina Iwonicz – Zdrój

Al. Słoneczna 28

38-440 Iwonicz – Zdrój

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 039/2014 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 08 kwietnia 2014 r. i dotyczącego udzielania zamówień do 30 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju,zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych:

 

  1. Przedmiot zamówienia pn.: „Remont ścianki czołowej przepustu położonego na działce nr ewid. 302 w m. Lubatowa”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

  1. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
  2. Wykonanie remontu ścianki czołowej przepustu.
  3. Wykonanie  przepustu r rury HDPE fi100 cm wraz ze studnią wpadową.
  4. Wykonanie umocnienia ścianki czołowej koszami kamienno- siatkowymi.
  5. Wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi  oraz poboczy, wykonanie nawierzchni.
  6. Ułożenie  ścieku drogowego wraz z przykanalikami oraz studzienkami wodościekowymi.
  7. Wykonanie odwodnienia przepustu do cieku melioracyjnego.
  8. Montaż bariery ochronnej.

UWAGA!!

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji technicznej,  przedmiarze robót – załącznik nr 3.

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca musi dysponować osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 

Pełna treść zapytania w załącznikach.

1. Zapytanie ofertowe oraz wzór formularza ofertowego – pobierz

2. Wzór umowy – pobierz

3. Dokumentacja Techniczna – pobierz