Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2014/2015 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2014/2015 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

Znak sprawy: WZ08.271.02.157.2014                              Iwonicz-Zdrój, dnia 24.10.2014 r.

 

Gmina Iwonicz – Zdrój

Al. Słoneczna 28

38-440 Iwonicz – Zdrój

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 039/2014 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 08 kwietnia 2014 r. i dotyczącego udzielania zamówień do 30 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju,zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług:

 

  1. Przedmiot zamówienia pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2014/2015 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania  dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Iwonicz-Zdrój w sezonie zimowym 2014/2015 r. Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takim czynnikiem atmosferycznymi jak opady śniegu. Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia zalicza się usuwanie śniegu z dróg. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej i natychmiastowej gotowości  w razie wystąpienia opadów śniegu a także do zapewnienia usunięcia skutków opadów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejezdność dróg we wszystkie dni tygodnia na godzinę 6.00 rano.

 

Zakres zamówienia objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych został podzielony na III części:

 

CZĘŚĆ NR 1 Sołectwo Iwonicz:

„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2014/2015 w Gminie Iwonicz-Zdrój”. Długość dróg: 23,59 km.

 

CZĘŚĆ NR 2 Sołectwo Lubatowa:

„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2014/2015 w Gminie Iwonicz-Zdrój”. Długość dróg: 26,87 km.

 

CZĘŚĆ NR 3 Sołectwo Lubatówka:

„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2014/2015 w Gminie Iwonicz-Zdrój”. Długość dróg: 8,65 km.

 

Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w specyfikacji technicznej odśnieżania dróg gminnych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

Orientacyjny obszar odśnieżania, objęty zamówieniem z podziałem na miejscowości został przedstawiony w załącznikach graficznych załączonych do zapytania ofertowego:

 

– załącznik nr 4 – sołectwo Iwonicz,

– załącznik nr 5 – sołectwo Lubatowa,

– załącznik nr 6 – sołectwo Lubatówka.

 

Zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym i załącznikami.

 

Termin wykonania usługi dla wszystkich części  do dnia  31.03.2015 r.  i do wyczerpania limitu godzin z formularza ofertowegodla danej częściw zależności co nastąpi wcześniej.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne części. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.  

Pełna treść zapytania wraz załacznikami do pobrania ze strony Zamawiajacego:

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załacznikami od 1-3 – pobierz

2. Załącznik graficzny nr 4 – pobierz

3. Załącznik graficzny nr 5 – pobierz

4. Załącznik graficzny nr 6 – pobierz