biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Wykonanie ciągu pieszego oraz drogi dojazdowej prowadzącej do budynku przedszkola gminnego w Iwoniczu”.

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Wykonanie ciągu pieszego oraz drogi dojazdowej prowadzącej do budynku przedszkola gminnego w Iwoniczu”.

Znak sprawy: WZ08.271.03.31.2014                                Iwonicz-Zdrój, dnia 29.10.2014 r.

 

Gmina Iwonicz – Zdrój

Al. Słoneczna 28

38-440 Iwonicz – Zdrój

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 039/2014 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 08 kwietnia 2014 r. i dotyczącego udzielania zamówień do 30 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju,zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych:

 

 1. Przedmiot zamówienia pn.: „Wykonanie ciągu pieszego oraz drogi dojazdowej prowadzącej do budynku przedszkola gminnego w Iwoniczu”.

W ramach projektu: „Rozbudowa budynku przedszkola gminnego w Iwoniczu wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej i ciągu pieszego”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

 1. Wykonanie wytyczenia geodezyjnego zakresu robót objętych zamówieniem.
 2. Rozebranie istniejącego utwardzenia terenu z płytek betonowych.
 3. Wykonanie robót ziemnych polegających na korytowaniu terenu pod warstwy konstrukcyjne ciągu pieszego i drogi dojazdowej do gł. 57 cm.
 4. Wykonanie warstwy mrozoodpornej na całej powierzchni zakresu robót- 10 cm piasek.
 5. Wykonanie stabilizacji terenu cementem po zagęszczeniu 15 cm, na powierzchni ciągu jezdnego i pieszo-jezdnego.
 6. Osadzenie krawężników oraz obrzeży betonowych.
 7. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego po zagęszczeniu 20 cm, na powierzchni ciągu jezdnego i pieszo-jezdnego.
 8. Wykonanie podsypki cementowo piaskowej po zagęszczeniu 4 cm, na powierzchni ciągu jezdnego i pieszo-jezdnego.
 9. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej: o grubości 6 cm na odcinku ciągu pieszego, o grubości 8 cm na odcinku ciągu jezdnego.
 10.  Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustem ulicznym.
 11.  Wykonanie rur ochronnych na sieciach uzbrojenia terenu pod wykonywanym odcinkiem ciągu pieszo-jezdnego.
 12.  Zapewnienie nadzorowania prowadzonych robót przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 13.  Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót.

 

 

UWAGA!!

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji technicznej,  przedmiarze robót – załącznik nr 3.

 

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca musi dysponować osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

 

Termin realizacji zamówienia: do 12.12.2014 r. od dnia zawarcia umowy.

Okres gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Warunki płatności faktur: przelew 14 dni. 

Pełna treść zapytania w załącznikach do pobrania.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami od 1-2 – pobierz images/stories/file/Zamowienia do 14 tys_ euro/2014/Zap__ofert__2014_z_za_1-2.zip

2. Dokumentacja techniczna zał. nr 3  – pobierz