biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie stawki czynszu dzierżawnego

Ustalenie stawki czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 107.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. Poz.594, z późn. zm.) Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

zarządza, co następuje :

§ 1. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego za dzierżawę części działki gruntowej wydzielonej z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1320/6 położonej w Iwoniczu-Zdroju o powierzchni użytkowej wynoszącej 160,0 m2, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, wpisanej do księgi wieczystej nr KW 63986, w wysokości 0,50 zł netto miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.