Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr LIV/ 2014 z dnia 6 października 2014r.

Protokół Nr LIV/ 2014 z dnia 6 października 2014r.

Protokół Nr LIV/ 2014

Z obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
6 października 2014r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 13.00 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady otworzył obrady LIV sesji.

Powitał obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka
Z-cę Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Panią Annę Malik-Borowską Sekretarz Gminy Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Elżbietę Cygan Radcę prawną oraz mieszkańców Gminy.

Następnie przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie

 2. Informacja o działalności Burmistrza na koniec VI kadencji.

 3. Przyjęcie protokołów Nr XXXVII-LII z sesji Rady Miejskiej.

 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

 5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

 6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

 7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

 8. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.,

 9. ustalenia szczegółowych zasad udzielania schronienia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój, w ośrodkach wsparcia (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Iwonicz – Zdrój), jak również ustalania odpłatności i wnoszenia jej,

 10. aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 11. całkowitego zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu,

 12. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

 13. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego,

 14. zmian w uchwale budżetowej na 2014r.

 15. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022.

 16. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 17. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz złożył wniosek o ściągnięcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 za. Oraz prosił o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”. Projekt uchwały został wprowadzony pkt. 8) w głosowaniu głosujących 15, za 13, przeciw, wstrzy. się 1. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 15 za.

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza na koniec VI kadencji.

Burmistrz przedstawił informację w sprawie działalności Gminy w bieżącej kadencji, poinformował o ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. W dyskusji na powyższy temat udział wzięli; Pan Radny Stanisław Krukar zabrał głos w sprawie remontu drogi Turkówka. Informacji udzielił Burmistrz Gminy, poinformował, że przy wykorzystaniu środków z dotacji wykonano odcinek 1,250m, pozostaje do wykonania 500m. Pan Ceglarz Andrzej Prezes Oddziału ZNP w Iwoniczu-Zdroju zarzucił Burmistrzowi brak przekazania informacji w sprawie realizacji średnich wynagrodzeń pracowników obsługi szkół. Prosił o przygotowanie tej informacji na spotkanie z dyrektorami szkół, które odbyło się w sierpniu br. Mimo ponowienia prośby, informacji ww. sprawie nie uzyskał do dnia dzisiejszego. Pan Burmistrz przekazał, że udzieli informacji w terminie kpa, po złożeniu formalnego wniosku ww. sprawie przez Prezesa ZNP w Iwoniczu-Zdroju.

Pani Dyrektor Sanatorium „Piast” prosiła Pana Burmistrza o przedstawienie Radzie informacji w sprawie uchwał i wniosków podjętych na ostatnim Kongresie Uzdrowisk Polskich. Pan Burmistrz poinformował, że przedstawi informację ww. sprawie na tematycznej sesji Rady.

Ad. 3 Przyjęcie protokołów Nr XXXVII-LII z sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Miejskiej:

Protokół nr XXXVII, uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty jednogłośnie 15 za.

Protokół Nr XXXVIII, uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty jednogłośnie 15 za.

Protokół Nr XIX, uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty jednogłośnie 15 za.

Protokół nr L, uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty 13 za , wstrz.się. 2.

Protokół nr LI uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty 12 za , wstrz. się 3.

Protokół Nr LII uwag nie zgłoszono, protokół został przyjęty 14 za, wstrz.się 1.

 

Ad. 4 Podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Wyjaśniono, że działka jest dzierżawiona przez Zespół Szkół Rolniczych w Iwoniczu pod uprawy rolne i jest uprawiana przez uczniów w ramach zajęć praktycznych. W celu zapewnienia zaplecza do nauki zawodu Szkoła zwróciła się o wyrażenie zgody na kontynuację dzierżawy na dalsze trzy lata. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 15.

 1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Sprawa dotyczy nabycia nieruchomości od osoby fizycznej pod sieć kanalizacyjną Gminy. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 15.

 1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Sprawa dotyczy nabycia nieruchomości od osoby fizycznej pod drogę dojazdową. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 15.

 1. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z przepisami tworzy się odrębne obwody głosowania w domach pomocy społecznej w Iwoniczu w wyborach samorządowych. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 15.

 1. ustalenia szczegółowych zasad udzielania schronienia osobom i rodzinom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój, w ośrodkach wsparcia (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Iwonicz – Zdrój), jak również ustalania odpłatności i wnoszenia jej,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pani Dyrektor GOPS złożyła wyjaśnienie do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 15.

 1. aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Pan Stanisław Krukar, Pani B.Michalak-Trybus. Przedmiotem dyskusji była sprawa konieczności opracowania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Iwonicza-Zdroju, dla Lubatowej i Lubatówki w kontekście przepisów ustawy z 205r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Pani Michalak–Trybus podkreśliła, że jest ustawowy zakaz budowy basenów w strefie „A” Uzdrowiska, zarzuciła, że nie udostępniono projektu uchwały na stronie internetowej, nie dokonano konsultacji projektu uchwały z mieszkańcami gminy. Pytała o koszty planu pod budowę strzelnicy w Iwoniczu-Zdroju. Pan Burmistrz wyjaśnił, że projekt omawianej uchwały zawiera ocenę studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście koniecznych zmian opracowania nowych planów dla poszczególnych miejscowości. Wyjaśnił procedurę uchwalania miejscowych planów, która jest konsultowana z mieszkańcami i trwa ok. dwóch lat. Natomiast przystąpienie do opracowania planu pod strzelnicę rozpoczyna dopiero całą procedurę planistyczną. System publikowania projektów uchwał będzie w przyszłości wprowadzony. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, 12 za, wstrzy. się 3.

 1. całkowitego zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wyjaśniono, że ze względu na remont Gminnego Przedszkola w Iwoniczu, podejmuje się ww. uchwałę z mocą obowiązującą od 1 września 2014r. na czas remontu budynku. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 za.

 2. uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Oraz poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie rozpatrzenia poszczególnych uwag. Uwaga 1. Osoby fizycznej za negatywnym rozstrzygnięciem głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Uwaga druga za negatywnym rozstrzygnięciem głosowało 9 radnych, przeciw 3 , 3 wstrzymało się od głosu. Uwaga 3. za negatywnym rozstrzygnięciem głosowało 12 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. Po przegłosowaniu ww. uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 11 za, przeciw 3,wstrz. 1.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy w obradach. Po przerwie wznowił obrady sesji.

 1. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Stanisław Zając przedstawił informację dot. lat pracy i liczby godzin wykładów w PWSZ w Krośnie. Przewodniczący Rady po wysłuchaniu Radnego Stanisława Zająca odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowić będzie załącznik do uchwały. Po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta w głosowaniu 14 za, przy nieobecności radnego Stanisława Zająca, który wyszedł z sali obrad na czas głosowania ww. sprawy.

 

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2014r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały Pan Waldemar Niemczyk, Pan Jan Zając, Pani Dorota Świstak. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 15 za.

 

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta głosujących 15, za 14, wstrz. się 1.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy w obradach. Po przerwie wznowił obrady sesji.

 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W sprawach bieżących omawiano następujące sprawy:

Pani Dorota Świstak – przekazała informację od Pana Nycza w sprawie uhonorowania jego dziadka za zasługi dla Ojczyzny. Przewodniczący Rady przekazał informację dot. udzielonej odpowiedzi Panu Nyczowi w przedmiotowej sprawie.

Pan Zając Stanisław podziękował za podjętą uchwałę w jego sprawie.

Pan Ceglarz Andrzej Prezes Zarządu ZNP w Iwoniczu-Zdroju przekazał informację Radzie Miejskiej w sprawie realizacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi szkół za dwa lata 2011 i 2012. Prosił o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na podwyżki dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę. Informacji za lata 2013i 2014r w sprawie wynagrodzeń nie przekazał, ponieważ nie otrzymał informacji od Urzędu Gminy ww. sprawie. Pytał o możliwość wykonywania polecenia zapłaty opłat bez prowizji oraz pytał czy są środki na remonty dróg polnych.

Odpowiedzi ww. sprawie udzielił Burmistrz Gminy. Poinformował, że były podwyżki dla pracowników obsługi szkół zgodnie z regulaminem wynagradzania. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie nie wykazała żadnych uchybień. Ponadto poinformował w sprawie remontów dróg i wypłaty odszkodowań za zniszczone drogi tam gdzie były prowadzone prace geologiczne oraz wykonywania elektronicznych przelewów opłat.

 1. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 17.50.

Prot. D.Borek Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak