Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr LV/2014 z dnia 4 listopada 2014r.

Protokół Nr LV/2014 z dnia 4 listopada 2014r.

Protokół Nr LV/2014

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 4 listopada 2014 r.  w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 14:00.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na sesji Pan Stanisław Drozd, Pan  Andrzej Kuliga, Pan Stanisław Zając. Przewodniczący Rady otworzył obrady LV sesji.

Powitał obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Panią Annę Malik-Borowską Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy oraz gości obecnych na sesji – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Przedstawienie działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
  3. Przyjęcie protokołu Nr LIII i LIV z sesji Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy,

2) przystąpienia do sporządzenia zmian MPZP miasta „Iwonicz-Zdrój,

3) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty,

4) zamiany działki stanowiącej własność osoby fizycznej na działkę stanowiącą własność Gminy Iwonicz-Zdrój,

  1. Bieżące sprawy Gminy, zapytania, wolne wnioski.
  2. Zamknięcie sesji.

 

Uwag nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu: głosujących 11, za 11.

 

Ad. 2

Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze informacje na temat wydarzeń, które miały miejsce od ostatniej sesji. Pan Stanisław Krukar zapytał o sprawę budowy placu zabaw. Burmistrz wyjaśnił, że po rozmowach z osobami obecnymi na poprzedniej sesji padła nowa propozycja usytuowania placu zabaw – park w Iwoniczu. Kanclerz z Uniwersytetu Rzeszowskiego w rozmowie telefonicznej z Burmistrzem wyraził zgodę na takie rozwiązanie. Jednak by pieniądze z Funduszu Sołeckiego nie przepadły, zdecydowano, że zabawka zostanie ustawiona koło SP w Iwoniczu, a w przyszłym roku zostanie rozważona możliwość przeniesienia jej do parku.

 

Ad.3

Do protokołu Nr LIII z sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono uwag i został on przyjęty                   w głosowaniu: głosujących 11, za 11

 

Do protokołu Nr LIV z sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono uwag i został on przyjęty                 w głosowaniu: głosujących 11, za 11

 

Ad.4

Do obradujących dołączył jeszcze jeden Radny.

 

Przystąpiono do podejmowania uchwał w sprawie:

 

1)    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy.

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy.

Głos zabrał Pan Andrzej Ceglarz – autor skargi. Wyjaśnił, że nie zgadza się                            z uzasadnieniem i jeszcze raz przytoczył swoje argumenty. Treść zażalenia oraz kopia pism stanowią załącznik do protokołu.

Pan Burmistrz wyjaśnił Panu Ceglarzowi, że terminy zgodnie z KPAzostały zachowane,              a złożenie pisma drogą mailową, to nie jest to samo co złożenie przez skrzynkę podawczą zgodnie z art. 391 KPA (Dz. U. 2013. 267), na który to powołuje się strona.

Pani Dorota Świstak zabrała głos i stwierdziła, że po zapoznaniu się ze sprawą uważa, że w postępowaniu tym ewidentnie zabrakło dobrych chęci Burmistrza. Z jej stanowiskiem zgodził się również Pan Stanisław Krukar.

Pani Barbara Pernal odczytała opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą w/w sprawy. Wyjaśniła również, że Komisja rozpatrywała złożoną skargę pod kątem zgodności z przepisami KPA. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta: głosujących 12, za 8, przeciw 2, wstrzymało się 2.

 

2)    przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP miasta „Iwonicz-Zdrój”

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy powiedział, że komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Rady przeczytał pismo Pani Dyrektor Sanatorium „Piast” z prośbą               o wprowadzenie do MPZP zmian umożliwiających przeprowadzenie inwestycji przy Sanatorium.

Burmistrz Gminy powiedział, że dzisiaj należy rozpatrywać projekt uchwały w wersji jaka została przedstawiona, a pismo Pani dyrektor potraktować jako odrębny zakres, zwłaszcza, że pismo wpłynęło dzień wcześniej i nie było możliwości rozważenia wniesienia proponowanych zmian. A dzisiejsza uchwała jest bardzo ważna dla Uzdrowiska Iwonicz SA ze względu na prowadzone i planowane inwestycje.

Pan Prezes Uzdrowiska zgodził się z uzasadnieniem Burmistrza Gminy, prosił jednak, by Rada udzieliła odpowiedzi Pani dyrektor „Piasta”

Uchwałę podjęto w głosowaniu: głosujących 12, za 12

 

3)    wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy potwierdził że komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu: głosujących 12, za 11, wstrzymujących się 1

 

4)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy potwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono.

Uchwałę podjęto w głosowaniu: głosujących 12, za 12

 

Ad. 5

Bieżące sprawy Gminy, zapytania, wolne wnioski.

 

Pan Rajmund Boczar zapytał jakie kroki zostały podjęte w sprawach o które wnioskowano na ostatnim Zebraniu Miejskim – chodzi o bezpieczeństwo na drodze powiatowej do Iwonicza-Zdroju oraz o głośną muzykę w porze nocnej z Baru „Na Górce”.

Burmistrz Gminy wyjaśnił, że kwestie związane z bezpieczeństwem na drodze powiatowej ostały przekazane do Krosna, natomiast problem głośnej muzyki sam się rozwiązał ponieważ okres letni się skończył.

Pani Rimma Stareńczak zapytała kiedy będzie nowy przystanek autobusowy w Iwoniczu-Zdroju, ponieważ obiecany był do końca października.

Burmistrz wyjaśnił, że niestety ze względu na obowiązujące procedury, sprawa przystanku w tym roku nie będzie możliwa do realizacji.

Pani Rimma przedstawiła również pismo kuracjuszy z sanatorium „Klimat”, w którym to zwracają uwagę na złe oznakowanie szlaków spacerowych. Zapytała też na co jest przeznaczana opłata klimatyczna.

Burmistrz Gminy wyjaśnił, ze opłata klimatyczna jest podatkiem i w budżecie gminy nie wskazuje się odrębnych zadań na które ma być przeznaczona. Można powiedzieć, że została przeznaczona na każdy wydatek ujęty w budżecie.

Pan Stanisław Krukar przypomniał,że w I kadencji Państwo Oziomkowie mieli wyznaczyć        i oznakować trasy spacerowe, więc należy sprawdzić czy to zostało wykonane.

Burmistrz Gminy wyjaśnił, że szlaki spacerowe zostały wykonane, niestety ciągle są niszczone, ale oznakowania będą uzupełniane.

Pan Krukar zapytał także, czy prawdą jest informacja o rzekomym konflikcie pomiędzy burmistrzami. Burmistrz oświadczył, że wg jego oceny współpraca pomiędzy burmistrzami układa się dobrze.

Pani Rimma zapytała ile zysku przyniósł w tym roku Park Linowy. Burmistrz odpowiedział, że Parkiem zarządza GOK i w tej chwili nie jest w stanie udzielić jej takiej odpowiedzi.

Pan Andrzej Ceglarz – przedstawiciel ZNP przedstawił zebranym informacje na temat średnich wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi szkół gminnych oraz zwrócił się z prośbą do Radnych o uwzględnienie w przyszłym budżecie podwyżek dla tych pracowników.

 

Przewodniczący Rady zamkną obrady sesji o godz. 16:30

 

 

Protokołowała                                                         Przewodniczący Rady

Anna Frodyma                                                        Bogusław Dmytrak