Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstanowienie koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój

Ustanowienie koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 096.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do organów stanowiący jednostek samorządu terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 pkt.3) i § 5 ust.4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P z 2014 r. poz. 903))

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawiam Koordynatora Gminnego w osobie Pana Piotra Woźniaka.

2. Zakres obowiązków koordynatora określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój :

1. Nr 1 z siedzibą w Kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu- Zdroju – Pan Turek Bogdan

2. Nr 2 z siedzibą w Domu Parafialnym w Iwoniczu – Pan Kucza Bartłomiej

3. Nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Iwoniczu – Pan Biela Leszek

4. Nr 4 z siedzibą w Domu Ludowym w Lubatówce – Pan Wacławik Adam

5. Nr 5 z siedzibą w Dom Ludowy w Lubatowej –  Pani Siekańska Beata

6. Nr 6, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Lubatowej – Pan Klimkiewicz Tomasz

7. Nr 7 z siedzibą w Domu Społecznym w Iwoniczu ul. Długa 1 – Pani  Gościńska Anna

8. Nr 8 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu ul. Floriańska 19 – Pani Frodyma Anna

2. Zakres obowiązków operatorów określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy

Paweł Pernal

 

 

 

 

 

 

 


 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 096.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 16 października 2014 r.

Zadania koordynatora gminnego

Do zadań koordynatora gminnego należy:

1) udział w szkoleniach organizowanych przez koordynatora właściwego dla obszaru komisarza wyborczego;

2) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw i liczbie wysłanych pakietów wyborczych,

3) nadzór nad wprowadzeniem do systemu danych członków (kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacją składów przez właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy;

4) prowadzenie ewidencji informacji operatorów obsługi informatycznej OKW zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób przekazywania haseł, oprogramowania oraz danych definiujących obwody głosowania, okręgi wyborcze i listy kandydatów;

5) przeprowadzenie szkolenia dla operatorów OKW na obszarze gminy w zakresie obsługi informatycznej wyborów samorządowych w obwodzie głosowania;

6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i wersji danych definiujących wykaz obwodów, list i kandydatów,

7) przekazanie przewodniczącym OKW oraz operatorom obsługi informatycznej OKW loginów i haseł do pobrania licencji, a w sytuacji szczególnej przekazanie loginu i hasła dla pobrania licencji zastępcy przewodniczącego;

8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania bez dostępu do sieci Internet (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 13;

9) dystrybucja aktualizowanych plików definicyjnych uwzględniających uzyskane od koordynatora komisarza wyborczego zmiany danych o kandydatach do rad oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dla obwodów nieposiadających dostępu do sieci Internet;

10) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej OKW;

11) zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi komisarza;

12) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi komisarza;

13) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego oraz organizacja wprowadzania i przekazywania danych testowych z obwodów nieposiadających obsługi informatycznej;

14) przekazanie do koordynatora komisarza wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych;

15) przygotowanie wydruków formularzy protokołów wyników głosowania w obwodzie (dla ewentualnego ręcznego sporządzenia protokołów);

16) w dniu głosowania – dwukrotne przekazanie danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji) w sytuacji, o której mowa w pkt. 15 załącznika uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.;

17) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności:

a) przeprowadzenie szkolenia operatorów OKW z potwierdzeniem uczestnictwa,

b) zgłaszanie z poziomu gminy uwag do działania programu do koordynatora komisarza wyborczego właściwego dla gminy,

c) przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia przekazania haseł przewodniczącym OKW i operatorom OKW,

d) zgłaszanie do koordynatora komisarza wyborczego konieczności zmiany haseł i sposoby ich przekazania z potwierdzeniami odbioru,

e) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów OKW nieposiadających dostępu do sieci Internet;

f) przekazanie, za potwierdzeniem poprawności, danych definicyjnych dla operatorów OKW nieposiadających dostępu do sieci Internet, w tym w ramach testów ogólnokrajowych.


 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 096.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 16 października 2014 r.

Zadania operatora obwodowej komisji wyborczej

Do zadań operatora należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego;

2) udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w Warszawie także wyników głosowania w wyborach do rady dzielnicy w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika terytorialnej komisji wyborczej;

3) odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła służących do pobrania licencji operatora (na czas testów oraz dla obsługi wyborów);

4) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania;

5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku konieczności) danych definiujących wykaz obwodów, list i kandydatów oraz składy komisji obwodowych, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definicyjnych;

6) ustalenie z przewodniczącym OKW, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy;

7) dwukrotne przesłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji);

8) dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego OKW projektów protokołów wyników głosowania w obwodzie;

9) w przypadku wystąpienia błędów — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

10) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

11) sygnalizowanie przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego OKW niezgodności liczby uprawnionych w poszczególnych głosowaniach, niezgodności danych dotyczących siedziby OKW lub godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania;

12) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego OKW niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

13) przesłanie do systemu centralnego, zatwierdzonych licencją przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego OKW, danych z protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

14) w przypadku niemożliwości dokonania transmisji danych − zapisanie, po zatwierdzeniu licencją przez przewodniczącego OKW, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku, w celu przekazania właściwym komisjom terytorialnym;

15) w przypadku ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — ponowienie powyższych czynności (z wyjątkiem testów ogólnokrajowych).